prognathia

پیشنهاد کاربران

prognathia ( پزشکی - دندان پزشکی )
واژه مصوب: پیش آمدگی فک
تعریف: جلو بودن غیرطبیعی یک یا هر دو فک
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما