professionals

پیشنهاد کاربران

کسانی که در کارهای مشخصی حرفه ای اند.
افراد حرفه ای
متخصصان
متخصص ها، افراد حرفه ای، افرادی که در یک کار تخصص دارند
افرادی که می توانند یک کار را یه خوبی انجام دهند و در آن خبره هستند.
کارکنان متخصص حرفه ای
متخصصان

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما