prodigious

/prəˈdɪdʒəs//prəˈdɪdʒəs/

معنی: شگرف، حیرت اور
معانی دیگر: شگفت انگیز، اعجاب آور، بهت انگیز، عظیم، سترگ، گت، سهمگین، غیر عادی

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: prodigiously (adv.), prodigiousness (n.)
(1) تعریف: extremely large or great in size, amount, strength, extent, or the like; enormous.
مترادف: colossal, enormous, monumental, tremendous, vast
متضاد: small
مشابه: big, exceptional, extensive, giant, gigantic, great, huge, immense, jumbo, mammoth, mighty, monstrous, stupendous, terrific, whopping

- James A. Michener was a novelist whose output was prodigious.
[ترجمه گوگل] جیمز آ میچنر رمان نویسی بود که آثارش شگفت انگیز بود
[ترجمه ترگمان] \" جیمز - - - - - - - - - - Michener Michener، a بود که output خارق العاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: inspiring wonder and admiration; marvelous.
مترادف: amazing, marvelous, stupendous, wonderful
متضاد: unexceptional
مشابه: admirable, awesome, exceptional, extraordinary, fabulous, fantastic, grand, miraculous, phenomenal, rare, remarkable, staggering, unprecedented

- She amazed even herself with this prodigious feat of memorizing.
[ترجمه گوگل] او حتی خودش را با این شاهکار شگفت انگیز حفظ شگفت زده کرد
[ترجمه ترگمان] او حتی خود را با این شاهکار شگفت انگیز به خاطر سپرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. a prodigious success
موفقیت شگفت انگیز

2. a prodigious whale
نهنگ عظیم الجثه

3. the prodigious amount of work needed to write this book
مقدار کار عظیمی که برای نگاشتن این کتاب لازم بود

4. the prodigious size of the white ogre
هیکل سهمگین دیو سفید

5. She wrote a truly prodigious number of novels.
[ترجمه گوگل]او تعداد بسیار زیادی رمان نوشت
[ترجمه ترگمان]چند رمان عجیب و غریب نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. What a prodigious opportunity you have missed.
[ترجمه گوگل]چه فرصت فوق العاده ای را از دست دادی
[ترجمه ترگمان]چه فرصت عظیمی رو از دست دادی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. This business generates cash in prodigious amounts.
[ترجمه گوگل]این تجارت در مقادیر هنگفتی پول نقد تولید می کند
[ترجمه ترگمان]این کار به مقدار زیادی پول تولید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Laser discs can store prodigious amounts of information.
[ترجمه گوگل]دیسک های لیزری می توانند حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره کنند
[ترجمه ترگمان]دیسک های Laser می توانند مقادیر عظیمی از اطلاعات را ذخیره کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He had a prodigious appetite for both women and drink.
[ترجمه گوگل]او اشتهای فوق العاده ای هم به زنان و هم به نوشیدنی داشت
[ترجمه ترگمان]اشتهای عجیبی برای هر دو زن و نوشیدنی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. That boxer is a prodigious feed.
[ترجمه گوگل]آن بوکسور خوراک شگفت انگیزی است
[ترجمه ترگمان] اون بوکسور یه غذای فوق العاده - ه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. These are prodigious changes, and we naturally give them careful consideration.
[ترجمه گوگل]اینها تغییرات شگرف هستند و ما طبیعتاً آنها را با دقت بررسی می کنیم
[ترجمه ترگمان]این تغییرات خارق العاده است و ما به طور طبیعی آن ها را رعایت می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Building the bridge was a prodigious feat of engineering and finance.
[ترجمه گوگل]ساخت پل یک شاهکار شگفت انگیز مهندسی و مالی بود
[ترجمه ترگمان]ساخت این پل شاهکاری عظیم از مهندسی و امور مالی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Endo-wed with a prodigious memory, he remembered the names of old comrades, or evoked events dating back decades.
[ترجمه گوگل]او با خاطره ای شگفت انگیز، نام رفقای قدیمی را به خاطر می آورد یا وقایعی را که مربوط به دهه ها قبل بود، تداعی می کرد
[ترجمه ترگمان]با یک خاطره شگفت انگیز، نام های دوستان قدیمی را به یاد آورد، یا وقایع را که ده ها سال پیش قرار گذاشته بود، به یاد آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. There is prodigious strength in sorrow and despair. Charles Dickens
[ترجمه گوگل]در غم و اندوه و ناامیدی قدرت شگرفی وجود دارد چارلز دیکنز
[ترجمه ترگمان]در اندوه و ناامیدی نیرویی خارق العاده وجود دارد \" چارلز دیکنز \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Of course she could also have cited her prodigious talent as a linguist.
[ترجمه گوگل]البته او همچنین می توانست به استعداد شگرف خود به عنوان یک زبان شناس اشاره کند
[ترجمه ترگمان]البته می توانست استعداد شگرف خود را به عنوان یک زبانشناس ذکر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. He was noted for his prodigious memory, was deeply religious, and a staunch advocate of temperance.
[ترجمه گوگل]او به خاطر حافظه شگرفش مشهور بود، عمیقاً مذهبی بود و از مدافعان سرسخت اعتدال بود
[ترجمه ترگمان]او به خاطر حافظه شگرف خود بسیار مذهبی بود، و یک حامی سرسخت و ثابت قدم از \"میانه روی\" بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The prodigious essayist was pushing deadline on a script for a movie that actor Bill Murray may do.
[ترجمه گوگل]این مقاله‌نویس شگفت‌انگیز در حال تعیین ضرب‌الاجل برای فیلمنامه‌ای برای فیلمی بود که ممکن است بازیگر بیل موری آن را انجام دهد
[ترجمه ترگمان]مقاله نویس خارق العاده، ضرب الاجل برای فیلمی را که ممکن است بیل مورای انجام دهد، به تعویق انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شگرف (صفت)
fine, excellent, wonderful, tremendous, wondrous, prodigious

حیرت اور (صفت)
marvelous, problematic, problematical, stupendous, wondrous, prodigious

انگلیسی به انگلیسی

• great, big, huge; enormous; wonderful, excellent, marvelous; amazing, astonishing, awe-inspiring
something that is prodigious is so large in size or amount that it amazes people; a formal word.

پیشنهاد کاربران

۱. عظیم. چشمگیر. قابل ملاحظه ۲. کلان. هنگفت ۳. حیرت انگیز. شگفت انگیز. تحسین آمیز
مثال:
Is your creation more prodigious or that of the heaven and fashioned it.
آیا افرینش شما عظیم تر و شگفت انگیز تر است یا آسمان {که خدا} آن را شکل داد؟
...
[مشاهده متن کامل]

�أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا�

سرسام آور، گزاف، کمرشکن
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : _
✅️ اسم ( noun ) : prodigy / prodigiousness / prodigality / prodigal
✅️ صفت ( adjective ) : prodigious / prodigal
✅️ قید ( adverb ) : prodigiously / prodigally
...
[مشاهده متن کامل]

❗️دوستان دقت کنید که تمامی این کلمات از یک ریشه هستند اما در معنا کاملا باهم فرق می کنند
برای استفاده صحیح، لطفا معنای همه ی صفت ها و قید های آن را سرچ کنید

یه عالمه، خیلی بزرگ یا خیلی زیاد که باعث حیرت بشه
Prodigious : پرِ دیجِس
Prejudice : پرِجِدِس
Prodigious یک صفت رسمی و مودبانه هست از واژه ی Prodigy به معنای اعجوبه و شگفتی میاد. این صفت ۲ معنی داره. یکیش به معنی عظیم و بزرگ، غول آسا، عظیم الجثه و دیگری به معنی حیرت آور، شگفتی ساز، تاثیرگذار، فک انداز و پشم ریزون ( البته اینا نمیشه چون اینا مودبانه و رسمی نیستن ولی معنا یکیه )
...
[مشاهده متن کامل]

1 : amazing or wonderful : very impressive
◀️a prodigious achievement/effort/talent
2 : very big
◀️a prodigious amount
قید رسمی همین واژه ی رسمی میشه Prodigiously
◀️He is prodigiously talented/wealthy.

بپرس