priced in

پیشنهاد کاربران

پیش خور شدن یک خبر مهم ( بیشتر برای خبرهای مهم اقتصادی بکار میرود )
کلمه priced in به این معنی است که رویداد خبری فعلی یا آینده از قبل در قیمت های فعلی منعکس شده است

سوال های مرتبط