preservationism

پیشنهاد کاربران

طرفداری از حفظ و حراست چیزی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما