present with

پیشنهاد کاربران

present sb with sth: ( also present sth to sb ) to give sth to sb, esp. if done ceremoniously
روبرو بودن با چیزی یا کسی
با چیزی درگیر یا مواجه یا روبرو بودن. در کتابی آمده بود:


Because drug abuse and addiction—both of which are mental disorders—often co - occur with other mental illnesses, patients presenting with one condition should be assessed for the other ( s ) .

از آنجایی که سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد - که هر دو اختلال روانی اند - غالباً با دیگر بیماری های روانی همبودی دارند، بیمارانی که با یکی از آن وضعیت ها روبروهستند، می بایست در خصوص موارد دیگر نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند.
پیش رو قرار دادن، در اختیار قرار دادن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما