present progressive


حال استمراری، ماضی قریب استمراری

جمله های نمونه

1. Her action is both present progressive and future tense.
[ترجمه ترگمان]عمل او هم در حال حاضر پیشرو و هم در آینده است
[ترجمه گوگل]اقدام او هر دو در حال حاضر مترقی و آینده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Complete the telephone conversation using the present progressive form of the verbs in brackets.
[ترجمه ترگمان]مکالمه تلفنی را با استفاده از شکل مترقی افعال در پرانتز تکمیل کنید
[ترجمه گوگل]مکالمه تلفنی را با استفاده از فعل مترادف فعلی افعال در براکت کامل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is an example of passive voice in present progressive.
[ترجمه ترگمان]این مثالی از صدای غیرفعال است که در حال حاضر پیشرو است
[ترجمه گوگل]این یک نمونه از صدای غیر فعال در حال حاضر مترقی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Present the structure of present progressive tense.
[ترجمه ترگمان]ساختار حالت پیشرفته فعلی را ارائه دهید
[ترجمه گوگل]ساختار زمان فعلی مترقی را ارائه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Then pick out four more sentences using the present progressive passive voice from the passage.
[ترجمه ترگمان]سپس چهار جمله دیگر را با استفاده از صدای آهسته و خاموش فعلی از راهرو انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]سپس چهار اصطلاح دیگر را با استفاده از صدای منفعل پیشرفته فعلی از پاساژ انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We should think of how to put into "present progressive tense" of this Modern Chinese Literature history ourselves.
[ترجمه ترگمان]ما باید به این فکر کنیم که چگونه \"زمان کنونی فعلی\" از این تاریخ ادبیات مدرن چین را در خود قرار دهیم
[ترجمه گوگل]ما باید در مورد چگونگی قرار دادن در �دوره ای پیشرونده کنونی� این تاریخ ادبیات چینی مدرن، فکر کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. HAPPY, can it be a present progressive but not a adjective?
[ترجمه ترگمان]بسیار خوب، آیا می تواند یک پیشرفت فعلی باشد، اما نه یک صفت؟
[ترجمه گوگل]خوشبختانه، آیا می تواند یک پیشرونده ی حال حاضر باشد اما نه صفت؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. 'He's working hard at the moment' is an example of the present progressive form of the verb 'work'.
[ترجمه ترگمان]او در حال حاضر سخت کار می کند مثالی از شکل پیشرو فعلی کار فعل است
[ترجمه گوگل]'او در حال حاضر سخت کار می کند' نمونه ای از شکل فعلی مترادف فعل 'کار' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In this reading lesson, we are going to read some letters from a newspaper, read some health product advertisements and study the present and present progressive tenses.
[ترجمه ترگمان]در این درس خواندن، ما می خواهیم برخی از نامه ها را از یک روزنامه بخوانیم، برخی آگهی های مربوط به محصولات بهداشتی را بخوانیم و زمان حال را مطالعه کرده و زمان پیشرو را ارایه کنیم
[ترجمه گوگل]در این درس خواندن، ما قصد داریم برخی از نامه ها را از یک روزنامه بخوانیم، برخی از تبلیغات محصول بهداشتی را بخوانیم و دوره های پیشرفته ای را در حال حاضر و حال حاضر مطالعه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

پیشنهاد کاربران

در حال حاضر پیشرو است
حال استمراری
حال استمراری، یعنی کاری که در زمان حال انجام میشود.
زمان حال استمراری
فعل هایی که در زمان آینده نزدیک اتفاق می افتد
به فارسی :زمان حال
به انگلیسی:now…at the moment
به سه دسته اند . . . . دار action verb , stative , ing
که افعالی اند که به صورت عمدی اند و تحت کنترل بشر اند
حالت استمراری
کاری ک درحال انجام شدن است
زمان حال، الان،
یعنی کاری که الان داری انجام میدی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما