prem


مخفف: حق بیمه

پیشنهاد کاربران

بنزین سوپر
در ورودی پمپ بنزین که تابلوی قیمت سوخت ها نصب شده، premium gas را به اختصار prem مینویسن
مو ها را فر یا حالت دار کردن

بپرس