predate

/priˈdeɪt//priˈdeɪt/

قدیمی تر بودن از، پیشتر بودن از، تاریخ پیشتر از تاریخ واقعی روی چیزی گذاشتن، antedate قبل از موقع بخصوص واقع شدن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: predates, predating, predated
(1) تعریف: to occur or exist before.

- Their mutual dislike predates this quarrel.
[ترجمه ترگمان] دوست مشترک آن ها قبل از این که این دعوا را شروع کنند، نفرت داشتند
[ترجمه گوگل] اختلاف نظر متقابل آنها پیش از این نزاع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to have or give an earlier date than.
مشابه: antedate

- This check predates our contract.
[ترجمه ترگمان] این چک از قرار قبلی ما پیش اومده
[ترجمه گوگل] این بررسی قبل از قرارداد ما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They signed the mortgage on May 31, but predated it May 1.
[ترجمه ترگمان] آن ها در روز ۳۱ ماه مه این وام را امضا کردند، اما قبل از ۱ ماه مه از آن گذشته بودند
[ترجمه گوگل] آنها وام مسکن را در 31 ماه مه امضا کردند، اما مهلت آن را 1 ماه مه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. to predate a check
چکی را به تاریخ قبل نوشتن

2. These cave paintings predate any others which are known.
[ترجمه ترگمان]این نقاشی های غار مانند هر کس دیگری است که شناخته می شوند
[ترجمه گوگل]این نقاشی های غار قبل از هر چیز دیگری شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rather these are mental health problems which predate the onset of later life.
[ترجمه ترگمان]در عوض اینها مشکلات سلامتی ذهنی هستند که منجر به شروع زندگی بعدی می شوند
[ترجمه گوگل]در عوض، این مشکلات سلامت روانی هستند که پیش از شروع زندگی بعد از آن اتفاق افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The major part of these changes predate 198
[ترجمه ترگمان]بخش عمده ای از این تغییرات به ۱۹۸ مورد رسید
[ترجمه گوگل]قسمت عمده این تغییرات پیش از 198 سالگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A strong concern about physical appearance seems to predate the development of anorexia nervosa.
[ترجمه ترگمان]یک نگرانی قوی در مورد ظاهر فیزیکی به نظر می رسد توسعه of nervosa است
[ترجمه گوگل]نگرانی شدیدی در مورد ظاهر فیزیکی به نظر می رسد که پیش از توسعه ناهنجاری های غیرطبیعی پیش می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Stone knives predate bows and arrows.
[ترجمه ترگمان] چاقوی استون کمان و تیر کمان
[ترجمه گوگل]چاقوهای سنگی پیش از باند و فلش پیش می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Many economic systems predate capitalism.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از سیستم های اقتصادی سرمایه داری را تضعیف می کنند
[ترجمه گوگل]بسیاری از سیستم های اقتصادی پیش از سرمایه داری پیش می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Cooling towers predate the nuclear age; a fact that may surprise many.
[ترجمه ترگمان]خنک کردن برج های خنک کننده در عصر هسته ای؛ واقعیتی که ممکن است باعث شگفتی بسیاری از مردم شود
[ترجمه گوگل]برج های خنک کننده پیش از عصر هسته پیش می آیند؛ یک واقعیت که ممکن است بسیاری از آنها را متعجب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The origins of this theory actually predate widespread interest in 20
[ترجمه ترگمان]اصل این نظریه در واقع نشان دهنده علاقه گسترده به ۲۰ است
[ترجمه گوگل]ریشه های این نظریه در واقع پیش از علاقه فراوانی به 20 سال پیش بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Indeed, this strand may well predate the anti - pollution effort.
[ترجمه ترگمان]در واقع، این رشته ممکن است به خوبی تلاش های ضد آلودگی را مهار کند
[ترجمه گوگل]در واقع، این رشته ممکن است پیش از تلاش ضد آلودگی پیش برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. These mammals predate certain eggs.
[ترجمه ترگمان]این پستانداران تخم خاصی دارند
[ترجمه گوگل]این پستانداران قبل از تخم مرغ پیش می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Because of the risk of injury and the need to kill prey quickly, predators usually predate animals smaller than themselves.
[ترجمه ترگمان]به دلیل خطر آسیب و نیاز به کشتن سریع، شکارچیان معمولا حیوانات را کوچک تر از خود می گیرند
[ترجمه گوگل]به دلیل خطر صدمه زدن و نیاز به سرعت کشتن شکار، شکارچیان معمولا از حیوانات کوچکتر از خودشان پیشی می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The adhesion function of IgSF members is believed to predate their role in antigen recognition.
[ترجمه ترگمان]وظیفه چسبندگی اعضای IgSF بر این باور است که نقش خود را در شناخت آنتی ژن ایفا می کنند
[ترجمه گوگل]اعتقاد بر این است که تابع چسبندگی اعضای IgSF پیش از نقش آنها در شناخت آنتی ژن پیش از آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The earliest mention of them is found in early charr military tributes that predate the arrival of humans in the area.
[ترجمه ترگمان]اولین ذکر آن ها در اوایل charr نظامی و tributes که ورود انسان ها به منطقه را ممنوع می کند، یافت می شود
[ترجمه گوگل]اولین نشانه ای از آنها در مراسم ابتدایی ماهر نظامی است که قبل از ورود انسان ها در این منطقه پیش آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Several non-commercial email games played on the Internet and BITNET predate these.
[ترجمه ترگمان]چندین بازی ایمیل غیر تجاری در اینترنت پخش شد و BITNET predate این ها را تایید کرد
[ترجمه گوگل]چندین بازی پست الکترونیکی غیر تجاری در اینترنت و BITNET پیش از این انجام شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[حقوق] تاریخی مقدم بر تاریخ واقعی، روی سند نوشتن (به قصد عطف به ما سبق کردن اعتبار سند از تاریخ قید شده)

به انگلیسی

• occur prior to; to assign an earlier date, put a date that is earlier than
if you say that one thing predated another, you mean that the first thing happened or existed some time before the second thing; a formal word.

پیشنهاد کاربران

ماقبل
سابقا
در گذشته
اسبق
قبل از دوره یا موقع خاص واقع شدن.
دارای تاریخی پیش از چیز دیگری بودن. پیش از چیز دیگری وجود داشتن
غارت کردن شکار کردن صید کردن
قدمت بیشتری داشتن
پیش از
قبل از تاریخ یا زمان مشخص اتفاق افتد یا واقع شود
Few of the town's fine buildings predate the
earthquake of 1755
تعداد کمی از ساختمانهای خوب این شهر ( پیش از )
زلزله ۱۷۵۵ است.
reporting period pre - dates X: دوره گزارش دهی به پیش از ایکس برمیگردد.
( فعل ) قبل از دوره یا موقع خاص واقع شدن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما