power level

تخصصی

[برق و الکترونیک] سطح توان مقدار توان ارسال شده که از هر نقطه سیستم الکتریکی می گذرد . این مقدار بر حسب دسیبل برابر است با 10 برابر لگاریتم مبنای 10 نیبت توان معین به مقدار توان مرجع . آن را بر حسب واحدهای حجم صدا نیز بیان می کنند.

پیشنهاد کاربران

مایکرو وایو
مقدار یا درصد قدرت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما