pour onto

پیشنهاد کاربران

پول را جایی ریختن، پول را صرف چیزی کردن، جریان داشتن، درحرکت بودن، تعداد زیادی باهم به جایی وارد شدن، هجوم آوردن، از راه رسیدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما