post synchronisation

تخصصی

[سینما] حمل بعد از سینک - همزمانی نهایی در فیملهای تبلیغاتی - پس - همگاهی

معنی یا پیشنهاد شما