post office

/poʊstˈɑːfəs//pəʊstˈɒfɪs/

معنی: پستخانه، اداره پست، اداره مرکزی پست
معانی دیگر: اداره ی پست، چاپارخانه
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: post-office (adj.)
(1) تعریف: (often cap.) a department or branch of a government responsible for the circulation of mail.

(2) تعریف: an office or division of this department at which mail is received and sorted, from which it is delivered, and at which stamps, money orders, and the like can be purchased.

جمله های نمونه

1. The Post Office has issued a commemorative stamp to mark the event.
[ترجمه ترگمان]اداره پست یک تمبر یادبود برای بزرگداشت این رویداد صادر کرده است
[ترجمه گوگل]اداره پست یک تمبر معروف برای نشان دادن رویداد صادر کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is there a post office close by?
[ترجمه ترگمان]آیا اداره پست در نزدیکی است؟
[ترجمه گوگل]آیا دفتر پست نزدیک است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Look straight ahead and you'll see the post office.
[ترجمه ترگمان]مستقیم به جلو نگاه کن و دفتر پست رو می بینی
[ترجمه گوگل]به سمت راست بروید و دفتر پست را مشاهده خواهید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A post office was broken into last night, and the thieves got away with £120 000.
[ترجمه ترگمان]یک اداره پست در شب گذشته متلاشی شد و دزدان با ۱۲۰ هزار پوند فاصله گرفتند
[ترجمه گوگل]یک دفتر پست به شب گذشته شکسته شد و دزد ها با 120 هزار پوند خرج کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The post office is opposite the station.
[ترجمه ترگمان]اداره پست مخالف ایستگاه است
[ترجمه گوگل]اداره پست در مقابل ایستگاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Is there a post office near here?
[ترجمه علیرضا] آیا اداره ی پست در این نزدیکی ها هست؟
|
[ترجمه محمدع.ع] آیا اداره پست نزدیک اینجا است؟
|
[ترجمه ترگمان]اینجا دفتر پستی هست؟
[ترجمه گوگل]آیا در این حوالی، اداره ی پست هست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Is there a post office around here?
[ترجمه ؟؟؟؟؟] آیا این دور و بر دفتر پست وجود دارد؟
|
[ترجمه ترگمان]اینجا دفتر پست داره؟
[ترجمه گوگل]آیا در اینجا دفتر پست وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. When is the post office open?
[ترجمه Lili] کی اداره ی پست را باز میکنید؟
|
[ترجمه Gみム乙ムℓ] چه زمانی پستخانه باز است؟
|
[ترجمه ممشلو] چه زمانی اداره ی پست باز است؟
|
[ترجمه ] اداره ی پست چه زمانی باز است؟
|
[ترجمه سوپر گرل] اداره پست در چه زمانی بار میشود
|
[ترجمه ترگمان]دفتر پست چه زمانی باز است؟
[ترجمه گوگل]دفاتر پست باز چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I live on Station Road, just past the post office.
[ترجمه ترگمان]من در جاده ایستگاه زندگی می کنم، از اداره پست گذشتم
[ترجمه گوگل]من در ایستگاه جاده زندگی می کنم، فقط از دفتر پست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. There was a long queue at the post office.
[ترجمه ترگمان]در اداره پست صف طویلی بود
[ترجمه گوگل]یک پست بلند در دفتر پست وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The post office has promised to resume first class mail delivery to the area on Friday.
[ترجمه ترگمان]اداره پست قول داده است که روز جمعه تحویل پست درجه یک به این ناحیه را ازسر بگیرد
[ترجمه گوگل]اداره پست وعده داده است که تحویل پست الکترونیکی نخستین کلاس را به منطقه در روز جمعه ادامه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He draws his pension at the post office.
[ترجمه ترگمان]او مستمری خود را در اداره پست جذب می کند
[ترجمه گوگل]او حقوق بازنشستگی خود را در اداره پست تسویه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. I pass the post office on my way to school.
[ترجمه ترگمان]من تو راه مدرسه از اداره پست رد میشم
[ترجمه گوگل]من در اداره پستم به مدرسه میروم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The post office got behind in delivering Christmas mail.
[ترجمه ترگمان]اداره پست پشت سر ارسال نامه کریسمس قرار گرفت
[ترجمه گوگل]اداره پست پشت کریسمس پست می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Please bring me today's newspaper, if you step across to the post-office.
[ترجمه ترگمان]لطفا روزنامه امروز را بیاورید، اگر به سمت اداره پست بروید
[ترجمه گوگل]لطفا اگر امروز به دفتر پست مراجعه کنید، روزنامه امروز را به من بدهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. I saw her step the street and disappear into the post-office.
[ترجمه ترگمان]او را دیدم که از خیابان گذشت و به دفتر پست رفت
[ترجمه گوگل]من او را دیدم گام خیابان و ناپدید شدن به اداره پست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Tony was a retired post-office worker.
[ترجمه ترگمان]تونی یک کارگر بازنشسته اداره پست بود
[ترجمه گوگل]تونی یک کارمند پست بازنشسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. I am going to the postoffice.
[ترجمه ترگمان]من به the می روم
[ترجمه گوگل]من به اداره پست می روم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. The postoffice is opening up a new branch.
[ترجمه ترگمان]The در حال باز کردن یک شاخه جدید است
[ترجمه گوگل]Post Office باز کردن یک شاخه جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. The building opposite to the postoffice is a bookstore .
[ترجمه ترگمان]ساختمانی که روبروی the قرار دارد یک کتابفروشی است
[ترجمه گوگل]ساختمان مقابل اداره پست یک کتابفروشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The Saigon Postoffice near the church is always full of tourists.
[ترجمه ترگمان]شهر سایگون در نزدیکی کلیسا همیشه پر از گردشگر است
[ترجمه گوگل]سایگون Post Office در نزدیکی کلیسا همیشه پر از گردشگران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. Check if branches have extended openings at postoffice. co. uk or use self-service machines.
[ترجمه ترگمان]بررسی کنید که آیا شاخه ها openings را در postoffice گسترش داده اند یا خیر هم کاری uk یا استفاده از ماشین های خود - خدمات
[ترجمه گوگل]بررسی کنید که شاخه ها در دفاتر پست گسترش داده اند شرکت و یا استفاده از ماشین های خودپرداز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. The small postoffice on the corner deals in a lot else besides stamps and postal orders.
[ترجمه ترگمان]postoffice کوچکی که در گوشه آن قرار داشت، علاوه بر تمبر و پستی، در گوشه ای قرار داشت
[ترجمه گوگل]کمپانی کوچک در گوشه در کنار بسیاری از تمبرها و سفارشات پستی، معاملات زیادی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. The building opposite the postoffice is a bookstore.
[ترجمه ترگمان]ساختمان روبروی the یک کتابفروشی است
[ترجمه گوگل]ساختمان در مقابل postoffice یک کتابفروشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. Conveniently enough, there's a postoffice near my house.
[ترجمه ترگمان]به اندازه کافی بزرگ هست یک postoffice نزدیک خونه من هست
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی مناسب، یک دفتر پست در نزدیکی خانه من وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. There is a sofa in the postoffice.
[ترجمه آرش] در دفتر پست یک کاناپه وجود دارد
|
[ترجمه ترگمان] یه کاناپه تو \"postoffice\" هست
[ترجمه گوگل]مبل در دفتر پست وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. However, they have decided to use the postoffice.
[ترجمه ترگمان]با این حال، آن ها تصمیم گرفته اند از the استفاده کنند
[ترجمه گوگل]با این حال، آنها تصمیم به استفاده از postoffice
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. There is a beautiful park, it"s between the postoffice and the supermarket. People walk in the park. "
[ترجمه ترگمان]یک پارک زیبا وجود دارد، بین the و سوپر مارکت وجود دارد مردم در پارک قدم می زنند \"
[ترجمه گوگل]یک پارک زیبا وجود دارد، بین پست های اداری و سوپرمارکت وجود دارد مردم در پارک راه می روند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

پستخانه (اسم)
post, post office

اداره پست (اسم)
post office

اداره مرکزی پست (اسم)
post office

به انگلیسی

• office which handles postal business; area in a computer which saves electronic mail messages until they are downloaded by a user
the post office is the national organization responsible for postal services.
a post office is a building where you can buy stamps, post letters and parcels, and use other services provided by the national postal service.
office that offers mail services (i.e. sending and receiving letters, purchasing postage stamps, etc.)
pertaining to a post office, pertaining to an office that offers mail services

پیشنهاد کاربران

اداره پست
اداره ی پست
پستخانه

چاپارخانه ( معنای قدیمی تر واژه )
برای نمونه Achaemenid Post Office: چاپارخانه های هخامنشی
اداره پست
Aparat. com/AmirblogTV
اداره ی پست
جایی که نامه را پست می کنیم
دفتر پست
A place where people are responsible for sending packages or letters

پستخانه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما