polychromy


معنی: رنگ امیزی، فن تهیه نقوش الوان
معانی دیگر: (به ویژه در رنگ کردن تندیس و سفالینه ها) رنگ آمیزی

مترادف ها

رنگ امیزی (اسم)
coloration, coloring, colouration, polychromy, colouring

فن تهیه نقوش الوان (اسم)
polychromy

تخصصی

[سینما] چند فامی

معنی یا پیشنهاد شما