pollen tube

تخصصی

[زمین شناسی] لوله گرده - ضمیمه کم وبیش استوانه ای که در دیواره دانه گرده ایجاد شده و هنگامی که دانه در تماس با سطح وابسته به کلاله(استیگماتیک) گیاهان گلدار یا درشت هاگ بازدانگان شروع به رشد می کند، به سمت یکی از روزنه ها متمایل می شود. مجرا به عنوان یک اندام جذب غذا در گیاهان کمتر دانه دار نظیر سرخس های نخلی عمل می کند، ولی در گیاهان گلدار ،عملکرد اصلی آن، انتقال هسته های نر به نزدیکی گامتوفیت ماده برای ایجاد باروری است.

پیشنهاد کاربران

به اصطلاح در زبان فارسی در گیاهشناسی لوله ای که در خامه به وجود می آید.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما