poll

/poʊl//pəʊl/

معنی: رای، رای جویی، اخذ رای دسته جمعی، تعداد اراء اخذ اراء، فهرست نامزدهای انتخاباتی، مراجعه به اراء عمومی، راس کلاه، رای گرفتن، نمونه برداشتن، سر شماری کردن، رای دادن یا اوردن
معانی دیگر: سر (به ویژه تارک سر یا کاکل سر)، زلف، قفا، پس گردن، (کاشانی) گرم (nape هم می گویند)، سرانه، هر نفر، (انتخابات) رای گیری، اخذ رای، شمارش آرا، محل اخذ رای، محل صندوق آرا، دوران انتخابات، زمان رای گیری، تعداد آرا، مجموع آرا، نظر سنجی، نظر خواهی، سنجش افکار عمومی، نظر پرسی، بریدن، قطع کردن، زدن، کوتاه کردن، رای شماری کردن، (رای) آوردن یا داشتن، نظر سنجی کردن، نظر خواهی عمومی کردن، نظر پرسی کردن، رای دادن، (قدیمی) جمجمه، (قدیمی) رجوع شود به: crown، رجوع شود به: poll tax، (بخش سر پهن چیزی مانند تیشه یا تبر یا چکش) پهن سر، نظر خواهی از هر یک از اعضای هیات داوران دادگاه، (مهجور) سرشماری کردن، بر شمردن، پهنه، تعداداراء اخذ اراء معمولا بصورت جمع
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the casting of a ballot or the recording of votes in an election.
مترادف: ballot, vote

(2) تعریف: the number of ballots cast in an election; turnout.
مترادف: ballot, votes
مشابه: count, tally, turnout

- a light poll
[ترجمه گوگل] یک نظرسنجی نور
[ترجمه ترگمان] یک نظر سنجی سبک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (usu. pl.) the place where ballots are cast in an election.

(4) تعریف: an instance of systematic questioning meant to gather information or sample public opinion.
مترادف: canvass, survey
مشابه: sampling

(5) تعریف: the head of a person or animal, esp. the top or back of the head.
مترادف: pate
مشابه: bean, dome, head, noggin, occiput
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: polls, polling, polled
(1) تعریف: to get (a number of votes) in an election.
مشابه: receive, win

- The mayor polled only a thousand votes.
[ترجمه گوگل] شهردار فقط هزار رای آورد
[ترجمه ترگمان] شهردار فقط هزار رای کسب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to register (someone) so he or she may vote or be taxed, or to register the votes of.
مشابه: count, enroll, register, tally

(3) تعریف: to survey in order to gather facts about, or the opinions of.
مترادف: canvass
مشابه: ballot, examine, query, question, survey

- The teacher polled the schoolchildren about nuclear war.
[ترجمه ژوژو] معلم در مورد نظر دانش اموزان راجع به جنگهای هسته ای رای گیری کرد
|
[ترجمه گوگل] معلم از دانش آموزان در مورد جنگ هسته ای نظرسنجی کرد
[ترجمه ترگمان] معلم از دانش آموزان در مورد جنگ هسته ای سوال کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to trim or remove the horns or fleece of (animals) or the branches of (trees or shrubbery).
مشابه: bob, clip, crop, dock, lop, prune, shear, top
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to cast one's vote in an election.
مترادف: vote
مشابه: ballot

جمله های نمونه

1. the poll is restricted to four days
دوره ی رای گیری به چهار روز محدود شده است.

2. to poll a bull's horns
شاخ های گاو را بریدن

3. to poll a sheep
پشم گوسفند را چیدن

4. deed poll
(انگلیس - اسم خود را) قانونا عوض کردن

5. a heavy poll
آرای سنگین (یا زیاد)

6. to take a poll
نظر خواهی عمومی کردن

7. she was scratching her poll
داشت سرش را می خاراند.

8. to take an opinion poll
نظر سنجی کردن،آرای عمومی را سنجیدن

9. on the eve of the poll
شب قبل از رای گیری

10. a tax of forty pounds per poll to construct the church
چهل پوند مالیات سرانه برای ساختن کلیسا

11. he changed his name by deed poll
او نام خود را رسما و قانونا عوض کرد.

12. he set his hat back on his poll
کلاهش را دوباره بر سر گذاشت.

13. the spear pierced his neck from throat to poll
نیزه گردنش را از گلو تا قفا سوراخ کرد.

14. she was elected to the congress at the head of the poll
با آرا بیش از دیگران به کنگره انتخابات شد.

15. A recent poll suggests some surprising changes in public opinion.
[ترجمه گوگل]نظرسنجی اخیر حاکی از تغییرات شگفت انگیزی در افکار عمومی است
[ترجمه ترگمان]یک نظرسنجی جدید نشان دهنده تغییرات شگفت انگیز در افکار عمومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. A recent poll found that 80% of Californians support the governor.
[ترجمه گوگل]یک نظرسنجی اخیر نشان داد که 80 درصد از مردم کالیفرنیا از فرماندار حمایت می کنند
[ترجمه ترگمان]یک نظرسنجی اخیر نشان داد که ۸۰ درصد از مردم کالیفرنیا از فرماندار حمایت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. We're carrying out/conducting a poll to find out what people think about abortion.
[ترجمه گوگل]ما در حال انجام/برگزاری یک نظرسنجی هستیم تا بفهمیم مردم در مورد سقط جنین چه فکر می کنند
[ترجمه ترگمان]ما یک نظرسنجی انجام می دهیم تا بفهمیم مردم درباره سقط جنین چه فکر می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The poll revealed massive support for the proposal.
[ترجمه گوگل]این نظرسنجی حمایت گسترده ای از این پیشنهاد را نشان داد
[ترجمه ترگمان]این نظرسنجی حمایت عظیمی از این پیشنهاد را نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Labour won the election with 40% of the poll.
[ترجمه گوگل]حزب کارگر با کسب 40 درصد آرا در انتخابات پیروز شد
[ترجمه ترگمان]حزب کارگر با ۴۰ درصد آرا برنده انتخابات شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Does this opinion poll accurately reflect the public mood?
[ترجمه گوگل]آیا این نظرسنجی به درستی روحیه عمومی را منعکس می کند؟
[ترجمه ترگمان]آیا این نظر سنجی به طور دقیق منعکس کننده وضعیت عمومی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. Nearly three-quarters of people questioned in an opinion poll agreed with the government's decision.
[ترجمه گوگل]نزدیک به سه چهارم افرادی که در یک نظرسنجی مورد سوال قرار گرفتند با تصمیم دولت موافق بودند
[ترجمه ترگمان]نزدیک به سه چهارم از افرادی که در یک نظرسنجی نظر سنجی مورد سوال قرار گرفتند، با تصمیم دولت موافقت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

رای (اسم)
dictum, sentence, verdict, judgment, opinion, award, vote, discretion, poll, suffrage

رای جویی (اسم)
poll

اخذ رای دسته جمعی (اسم)
poll

تعداد اراء اخذ اراء (اسم)
poll

فهرست نامزدهای انتخاباتی (اسم)
slate, poll

مراجعه به اراء عمومی (اسم)
poll

راس کلاه (اسم)
poll

رای گرفتن (فعل)
poll

نمونه برداشتن (فعل)
sample, poll

سرشماری کردن (فعل)
poll

رای دادن یا اوردن (فعل)
poll

تخصصی

[آمار] نظرپرسی

به انگلیسی

• voting, electing; list of voters; counting of votes; number of votes; referendum
receive votes; vote, elect; count votes, make a survey
trim tree branches, prune a tree; cut off the horns of an animal
a poll is a survey in which people are asked their opinions about something.
the polls are a political election.
if a political party or candidate polls a certain number of votes, they get that number of votes in an election.
see also polling.

پیشنهاد کاربران

نظرسنجی
{برق - الکترونیک} = تیر برق - دکل - بنا یا زیرساخت بلند
در طب اسب: ناحیه پشتی محل تلاقی گردن به سر که در اثر افتادن اسب مستعد ضربه است.
Online poll
نظر سنجی آنلاین
نظرسنجی

poll=survey
حوزه انتخاباتی
The Polls

حوزه اخذ رأی
دامپزشکی و علوم دامی
برآمدگی صورت در ناحیه استخوان اکسیپیتال ( بین یا پشت گوش ها )
انتخابات
poll ( noun ) = نظرسنجی، نظرخواهی، رای گیری، آمارگیری، تحقیق، همه پرسی/تعداد آرا، شمارش آرا/افکارسنجی

مترادف است با کلمه : Survey ( noun )

examples:
1 - The poll indicated that conservation of the environment was the number one issue with college students
نظرسنجی نشان داد که حفظ محیط زیست دغدغه اصلی دانشجویان بود.
2 - The results of public opinion polls show that other young people believe in false traditions and religious superstitions.
نتایج نظرسنجی های افکار عمومی نشان می دهد که جوانان دیگر به سنت های غلط و خرافات مذهبی اعتقاد دارند.
3 - He succed the final parliamentary vote.
وی در رای گیری نهایی پارلمان موفق ( پیروز ) شد.
4 - The people of South Korea are going to the polls today.
مردم کشور کره جنوبی امروز به پای صندوقهای رای می روند.
5 - He received the highest head the poll .
او بالاترین تعداد آرا را کسب کرد.
poll ( verb ) = نظر سنجی کردن، رای گیری کردن /رای آوردن، آرا بدست آوردن

examples:
1 - The newspaper polled 500 voters and found that only 27 percent were in favor of expanding the city zoo.
این روزنامه با رای گیری کردن از 500 رای دهنده دریافت که تنها 27 درصد موافق توسعه باغ وحش شهر هستند.
2 - Labor polled just 4% of the vote.
حزب کارگر تنها 4% آرا را به دست آورد.
3 - Mr. Josephine polled more than 5, 000 votes
آقای ژوزفین بیش از 5000 رأی به دست آورد
[noun]
نظر سنجی، نظر خواهی، سنجش افکار عمومی، نظر پرسی

Emergency visa plan will not resolve Britain’s road transport crisis, says industry as majority blame Brexit in 💥poll
poll ( مهندسی مخابرات )
واژه مصوب: داده‏خواهی کردن
تعریف: واپایش مراکز چندگانۀ شبکه که در آن ایستگاه مرکزی نیاز هر مرکز به ارسال داده را بررسی و اجازۀ انجام آن را به نوبت صادر می‏کند
دوستان
pole میشه تیر برای مثال تیر چراغ برق
Poll میشه رای گیری اشتباه نکنید
جفتشم یه جور تلفظ میشه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما