polis

/ˈpoləs//ˈpoləs/

معنی: شهر
معانی دیگر: (یونان باستان) شهر کشور (کشور مرکب از یک شهر و اطراف آن)

جمله های نمونه

1. Following completion of the extension to Rodon polis, the railway expects move 10 to 12 million tonnes of grain and soya.
[ترجمه گوگل]پس از تکمیل توسعه به رودون پولیس، راه آهن انتظار دارد 10 تا 12 میلیون تن غلات و سویا را جابجا کند
[ترجمه ترگمان]راه آهن انتظار دارد که در پی تکمیل این تمدید در پولیس Rodon، ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن دانه و سویا جابجا شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But Eretria was a polis which could wage war on Xerxes of Persia if it chose, and it did.
[ترجمه گوگل]اما اریتریا شهری بود که اگر بخواهد می‌توانست با خشایارشا ایرانی جنگ کند و این کار را هم کرد
[ترجمه ترگمان]اما (Eretria)در صورت تمایل می توانست به جنگ بر علیه Xerxes سرزمین پارس کند، و همین کار را کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Each polis was small and relatively inaccessible, except by sea.
[ترجمه گوگل]هر پولیس کوچک و نسبتاً غیرقابل دسترس بود، مگر از طریق دریا
[ترجمه ترگمان]هر پولیس کوچک و نسبتا غیرقابل دسترس بود، به جز دریا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. See this oul bother ye'r in wi tha polis?
[ترجمه گوگل]این را می بینید که شما را در وی تا پولیس آزار می دهد؟
[ترجمه ترگمان]به این پلیس مربوط نیست که تو هم به این ها مربوط می شه، ها؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The Republic, like the Greek polis, was a kind of tutelary association.
[ترجمه گوگل]جمهوری، مانند پولیس یونان، نوعی انجمن قیمومیت بود
[ترجمه ترگمان]جمهوری، مانند پولیس یونانی، یک نوع اتحادیه tutelary بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It lay in Grecian Polis and the Roman Law.
[ترجمه گوگل]این در پولیس یونان و قانون روم بود
[ترجمه ترگمان]در Polis یونانی و قانون رومی افتاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Polis explains that the strategy did not work as predicted because of what's called a population level effect.
[ترجمه گوگل]پولیس توضیح می دهد که به دلیل آنچه که اثر سطح جمعیت نامیده می شود، استراتژی آن طور که پیش بینی شده بود، کار نکرد
[ترجمه ترگمان]Polis توضیح می دهد که استراتژی به اندازه اثر سطح جمعیت پیش بینی نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Alongside the "typical" polis, another form of state, i. e. ethnos, emerged in Greece.
[ترجمه گوگل]در کنار پولیس «معمولی»، شکل دیگری از دولت، i ه قوم، در یونان پدیدار شد
[ترجمه ترگمان]در کنار \"معمول\"، شکل دیگری از حالت، i ای ethnos در یونان پدیدار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Aristotle was an encyclopedic scholar in Greek Polis crisis who wrote and attained excellent achievement.
[ترجمه گوگل]ارسطو دانشمند دایره المعارفی در بحران پولیس یونان بود که نوشت و به دستاوردهای عالی رسید
[ترجمه ترگمان]ارسطو، دانشمند encyclopedic در بحران Polis یونان بود که نوشت و به دستاوردهای عالی دست یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. After Atheno-Peloponnesian War, the ancient Greek polis declined. But their humanism ideas have passed through the long history and gotten into the tradition of the western humanism.
[ترجمه گوگل]پس از جنگ آتنو-پلوپونز، پولیس یونان باستان رو به زوال نهاد اما اندیشه های اومانیسم آنها از تاریخ طولانی گذشته و به سنت اومانیسم غربی راه یافته است
[ترجمه ترگمان](polis)پس از جنگ Peloponnesian - (Greek)رو به کاهش گذاشت اما ایده های انسان گرایی آن ها از تاریخ طولانی گذشته است و به سنت انسان گرایی غربی وارد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It is for this reason that citizenship in the polis could be attained by birth only.
[ترجمه گوگل]به همین دلیل است که تابعیت در پولیس فقط از طریق تولد امکان پذیر است
[ترجمه ترگمان]به همین دلیل است که تابعیت در پولیس می تواند از طریق تولد بدست آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Aristotle lived at the virtual cusp of the world of the autonomous city-state of the Greek polis.
[ترجمه گوگل]ارسطو در اوج مجازی جهان دولت شهر خودمختار در شهر یونان زندگی می کرد
[ترجمه ترگمان](ارسطو)در ابتدای دنیای مستقل شهر، کشور خود مختار (پولیس)، زندگی می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The universal state will never allow for or does not allow for the kind of self-perfection that a small, self-governing polis will have.
[ترجمه گوگل]دولت جهانی هرگز اجازه نمی دهد یا اجازه نمی دهد که نوعی کمال خود را که یک شهر کوچک و خودگردان خواهد داشت
[ترجمه ترگمان]دولت جهانی هرگز اجازه نخواهد داد که به چنین self دست یابد و یا به خود اجازه ندهد که پولیس کنترل خود را در دست داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. This is especially true of the Theban plays but applies also to Electra and even to the three plays not actually set in a polis, Ajax, Philoctetes, Trachiniae.
[ترجمه گوگل]این به ویژه در مورد نمایشنامه های تبانی صدق می کند، اما در مورد الکترا و حتی برای سه نمایشنامه که واقعاً در یک پولیس قرار ندارند، آژاکس، فیلوکتتس، تراکینیا نیز صدق می کند
[ترجمه ترگمان]این بویژه در مورد بازی های Theban صدق می کند، اما برای الکترا نیز صادق است و حتی سه نمایش در چارچوب پولیس، آژاکس، Philoctetes، Trachiniae اجرا نمی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شهر (اسم)
home, town, parish, burgh, dorp, city, polis

انگلیسی به انگلیسی

• city-state of ancient greece

پیشنهاد کاربران

از نظر ریشه شناسی به معنای شهر هست.
مثال:
Acropolis
Mega polis
Necropolis
Persepolis
Cosmopolitan
Metropolis
Heliopolis
( polis= شهر ) و ( police=پلیس )
فرق پولیس با پلیس در تفاوت s با c و نداشتن e در آخر کلمه ی شهر است. خب برای یادسپاری اسانتر بیایید با کلمات بازی کنیم:
در کلمه ی آشنای پلیس police کلمه ی یخ یا همان ice وجود دارد پلیس ها سعی می کنند ادمهای خلاف کار را تبدیل به یخ کنند یعنی منجمد و غیرفعال کنند همانطور که یکی از معانی iceمنجمد کردن است.
...
[مشاهده متن کامل]

اما برای اسان سازی یادسپاری پولیس ( Polis ) باید یاد پرسپولیس ( persepolis ) کرد که به معنی شهر پارس ( پایتخت سرزمین پارس ) است به همین اسانی و داشتن حرف s بدون داشتن حرف e در آخر حکایت از استرانگ و قوی بودن ان دارد مثل تیم پرسپولیس که ازقویترین تیم ها محسوب می شود ( فرض شد s مخفف کلمه ی strong به معنای قوی است ) .
در ضمن متروپولیس یعنی کلان شهر ، برای یادسپاری اسانتر این کلمه را به دو بخش تقسیم می کنیم:
metro polis=metropolis
مترو شهر=کلان شهر
حتما شهرهایی که مترو دارند شهرهای بزرگی هستند.

سوال های مرتبط