plural nouns

پیشنهاد کاربران

more than 1 nouns for example : the United States , the Alps
نامهایی جمع
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما