play around with

پیشنهاد کاربران

به شوخی گرفتن، دست کم گرفتن
مثال:
You can't play with that
این دیگه شوخی بردار نیست.
این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست.
بازی گوشی کردن
امتحان کردن با چیز های مختلف برای رسیدن به بهترین نتیجه
بازی کردن - ور رفتن
وَر رفتن با چیزی
کلنجار رفتن

بپرس