pinup

/pinup//pinup/

قابل الصاق به دیوار (توسط سنجاق و غیره)، (امریکا - عامیانه) آدم خوشگل، زن هوس انگیز، هنرپیشه ی دلربا (که عکس او را به دیوار می زنند)، هوس انگیز، زیبا و جذاب، تصویر دختر زیبا، ویژه نصب به دیوار، (با سوزن ته گرد و غیره) الصاق کردن ( pinup)
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. a pinup lamp
چراغ دیواری (قابل اتصال به دیوار)

2. Every wall in her bedroom was covered with pin-ups of her favourite pop star.
[ترجمه شقایق] همه دیوارها در اتاق خواب او با تصاویر ستاره های پاپش پوشیده شده بودند
|
[ترجمه ترگمان]هر دیواری که در اتاق خواب او بود با pin از ستاره های پاپ محبوبش پوشیده شده بود
[ترجمه گوگل]هر دیوار در اتاق خواب او با پینوکی از ستاره پاپ مورد علاقه او پوشیده شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was football's first pin-up boy.
[ترجمه ترگمان] اون اولین pin فوتبال بود
[ترجمه گوگل]او اولین پسر پینوکی فوتبال بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Pin-ups have been banned from the factory.
[ترجمه ترگمان]Pin - از کارخانه منع شده اند
[ترجمه گوگل]پین یو پی اس از کارخانه ممنوع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's becoming the thinking woman's pinup .
[ترجمه ترگمان]اون داره به pinup زن فکر می کنه
[ترجمه گوگل]او تبدیل به زن پولدار تفکر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. With his perfect college-boy looks, he's the latest teenage pin-up.
[ترجمه ترگمان]با توجه به این که پسر perfect، آخرین pin teenage
[ترجمه گوگل]او با پسر کامل کالجش به نظر می رسد، او آخرین تازه ترین نوجوان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The picture was as flat and uncommunicative as all his pictures and seemed to be an asexual kind of pin-up.
[ترجمه ترگمان]تصویر مثل تمام تصاویر او صاف بود و به نظر می رسید که نوعی pin جنسی است
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که این تصویر به عنوان همه ی عکس هایش مسطح و غیرمعمول بود و به نظر می رسید یک نوع نادری از پینو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The shop's youngest fixture is a nearly-clothed pin-up.
[ترجمه ترگمان]بچه کوچک تر مغازه یک سنجاق نسبتا پوشیده از لباس است
[ترجمه گوگل]جوانترین فروشگاه این است که تقریبا لباس پوشیدنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He caught a glimpse of a pinup calendar above a dressing table, some bars of Lifebuoy soap.
[ترجمه ترگمان]یک چشمش به تقویم pinup افتاد که روی یک میز آرایش، چند میله صابون lifebuoy دیده می شد
[ترجمه گوگل]او یک نگاه اجمالی از یک تقویم Pinup بالای میز میز روتختی، برخی از میله های صابون حیوان دست اموز را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A pin-up was tacked to the wall with drawing pins, whereas a reproduction print was carefully framed and positioned.
[ترجمه ترگمان]یک سنجاق با نوک سنجاق به دیوار چسبیده بود، در حالی که یک چاپ تولید مثل به دقت در چارچوب قرار گرفته و قرار گرفته بود
[ترجمه گوگل]پینو به دیوار با پین های نقاشی تزریق شده بود، در حالی که یک نسخه تولید مثل با دقت طراحی شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Radios, phonographs and pinups were forbidden.
[ترجمه ترگمان]گرامافون، گرامافون و گرامافون، ممنوع بود
[ترجمه گوگل]رادیوها، فونوگرافی ها و پاناسونیک ها ممنوع بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. That was until I saw the pin-ups on his bedroom wall.
[ترجمه ترگمان]این تا زمانی بود که من اون ups رو که روی دیوار اتاق خوابش بود دیدم
[ترجمه گوگل]این بود که من دیدم پین یو پی اس در دیوار اتاق خواب خود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He kept no pin-up on his locker, he was never seen writing a letter of any sort, let alone a love-missive.
[ترجمه ترگمان]او هیچ سوزنی در کمدش نگه نداشت، هرگز کسی را ندیده بود که نامه ای بنویسد و به او اجازه نامه عاشقانه بدهد
[ترجمه گوگل]او در قفسه ی خود پینوشت را نگه نداشت، هرگز نتوانست نامه ای به هر شکل بنویسد، و اجازه ندهید که یک نامه ی دوست داشتنی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Starting in the 1940s pinup era, there were liquid silicone oil injections for breast enlargement (bad idea: leakage, inflammation, granulomas) followed, in 196 by silicone-filled implants.
[ترجمه ترگمان]از زمان شروع دوران pinup ۱۹۴۰، تزریق نفت در سیلیکون مایع برای توسعه سینه وجود داشت (ایده بد: نشت، تورم، granulomas)بعد از آن، در سال ۱۹۶ توسط ایمپلانت های پر از سیلسیم
[ترجمه گوگل]از دهه 1940 میلادی، تزریق روغن سیلیکون برای افزایش پستان (نادر بودن نگرش، التهاب، گرانولوم) و در سال 196 توسط ایمپلنت های پر شده با سیلیکون وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The teachers usually pin up the best work on the blackboard.
[ترجمه ترگمان]معلمان معمولا بهترین کار را روی تخته سیاه انجام می دهند
[ترجمه گوگل]معلمان معمولا بهترین کار را روی تخته سیاه انجام می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The teachers usually pin up the best work on the board.
[ترجمه ترگمان]معلمان معمولا بهترین کار را روی عرشه انجام می دهند
[ترجمه گوگل]معلمان معمولا بهترین کار را در هیئت مدیره انجام می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. You pin up another one recording how many sit-ups you managed.
[ترجمه ترگمان]تو یکی دیگه از اون ups که مدیریت کردی رو ضبط کردی
[ترجمه گوگل]شما یک نفر دیگر را ضبط می کنید که تعداد زیادی از آنها را مدیریت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. You pin up a wall chart listing how many calories you eat each day.
[ترجمه ترگمان]شما یک چارت دیواری پیدا می کنید و فهرستی از چند کالری که هر روز می خورید روی آن می گذارید
[ترجمه گوگل]شما پینوشت یک نمودار دیوار لیست چقدر کالری که هر روز بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. We pin up quality ditties on corporate walls to enthuse staff of our good and noble intentions.
[ترجمه ترگمان]ما ditties با کیفیت بالا را روی دیواره ای شرکت می گذاریم تا به کارکنان خوب و شریف برسیم
[ترجمه گوگل]ما در مورد دیوارهای شرکتی با کیفیتی روبرو می شویم تا کارکنان اهداف خوب و شریف ما را جذب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. One at a time, push each pin up with the paperclip.
[ترجمه ترگمان]یکی سر موقع، هر کدومشون رو با گیره کاغذ فشار بده
[ترجمه گوگل]یکی در یک زمان، هر پین را با استفاده از کاغذ دیواری فشار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The joss-stick benefit finishes saying these words then pin up a telephone and drove to go out.
[ترجمه ترگمان]مزیت نچسب در این کلمات این است که این کلمات را می گوید و سپس گوشی را بلند می کند و رانندگی می کند تا بیرون برود
[ترجمه گوگل]مزیت joss-stick به پایان می رسد که این کلمات را تایید می کنند و سپس تلفن را می برند و به بیرون می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. He likes to pin up photographs of film stars about his bed.
[ترجمه ترگمان]او دوست دارد عکس هایی از ستاره های فیلم در مورد تختش نصب کند
[ترجمه گوگل]او دوست دارد عکس های ستاره های فیلم در مورد تخت خود را پین کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. He liked to pin up the pictures of pop - stars the he clipped from various magazines.
[ترجمه ترگمان]او دوست داشت عکس هایی از ستارگان پاپ را که از مجلات مختلف قطع کرده بود سنجاق کند
[ترجمه گوگل]او دوست داشت که عکس های ستاره های پاپ را از مجلات مختلف جدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. We will use metal tails to pin up the outside.
[ترجمه ترگمان]ما از دم فلزی برای بالا بردن بیرون استفاده خواهیم کرد
[ترجمه گوگل]ما از دم فلزی برای پین کردن خارج استفاده خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. Let's pin up the map on the wall now.
[ترجمه ترگمان]همین الان نقشه رو روی دیوار نصب کنیم
[ترجمه گوگل]حالا نقشه را روی دیوار بگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. Her red lipstick was smudged and she hadn't bothered to pin up her hair properly at the sides.
[ترجمه ترگمان]ماتیک قرمز او سیاه شده بود و به خودش زحمت نداده بود که موهایش را از دو طرف درست کند
[ترجمه گوگل]رژ لب قرمز او خراشیده بود و او مواظب نبود که موهایش را به طور صحیح در دو طرف بچرخاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. Then Andrew made his way back to Nero, and Topaz began to pin up her hair.
[ترجمه ترگمان]سپس آندره راه خود را به سوی ون نر ون کشاند، و topaz موهایش را سنجاق کرد
[ترجمه گوگل]سپس اندرو راه خود را به نرو بازگرداند و توپاز شروع به کشیدن موهایش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. To cure pit collapse with residual soil from granite, what measure can be chose is to backfill with bags of sand and infiltrate steel tube or reinforce steel bar to pin up filler.
[ترجمه ترگمان]برای درمان سقوط حفره با خاک باقی مانده از گرانیت، چه معیاری می تواند انتخاب شود با کیسه های شن و نفوذ به لوله فولادی یا استحکام میله فولادی برای بالا بردن پرکننده
[ترجمه گوگل]برای پاکسازی حفره گودال با خاک های باقی مانده از گرانیت، چه اندازه می تواند انتخاب شود با کیسه های شن و ماسه و لوله های فولادی نفوذی یا تقویت نوار فولادی برای خم کردن پرکننده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[بهداشت] آدم خوشگل

به انگلیسی

• large picture of a famous or beautiful person that is designed to be hung on the wall
a pin-up is a picture of an attractive woman or man, usually a famous actor or pop-singer, or a model wearing very few clothes.

پیشنهاد کاربران

پوستر حاوی عکس دختران جذاب و زیبا
He kept gawking at that pin - up
سنجاق سر به مو زدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما