pilot trace

پیشنهاد کاربران

pilot trace ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: ردّ راهنما
تعریف: رد لرزه‏ای که دیگر ردهای لرزه نسبت به آن تنظیم می‏شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما