pilot production

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] تولید نمونه، تولید اولیه - مرحله ای قبل از شروع تولید انبوه جهت رساندن تولید به استانداردهای مورد نظر.

پیشنهاد کاربران

( تولید ) یک روز خط _
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما