piece of shit

پیشنهاد کاربران

Piece =جزع یا بخش
Shit= گه و عن اشغال
Of=از
آشغال/ کثافت/ عوضی.
( برای خطاب به افراد و اشیاء بی کیفیت و بی کاربرد ) .
هر کسی یه چیزی میگه ولی من از استاد زبان پرسیدم گف ینی برو تو کونم
آشغال عوضی
مرتیکه ی گه!
آشغال ، بی ا رزش
چیز به درد نخور و بی ارزش.

بپرس