pick to light

پیشنهاد کاربران

Pick to light ( یا PTL ) یک فناوری انتخاب سفارش برای انبارها و مراکز توزیع است که از چراغ ها و ال ای دی های روی قفسه ها برای نشان دادن مکان های انتخاب و راهنمایی سفارش دهندگان در کارشان استفاده می کند.

بپرس