phreatic


زیست شناسى : ابزاد چاهى

تخصصی

[زمین شناسی] فراتیک آتشفشانهای گنبدشکل پرشیب یا با کالدرای فروریخته همراه فوران های انفجاری شدید و مخرب و بهمن های سوزان با پرتاب سنگ ویا ماگما ویا بخار و اغلب، ماگمای ویسکوز غنی از سیلیس، که به سمت آب دریا یا آب زیرزمینی حرکت می کند.
[] غار انحلالی، دالان انحلالی

پیشنهاد کاربران

آب زیر زمینی
آب - اشباع،
phreatic - level: سطح آب آزاد
زیرزمینی

بپرس