phototoxic

پیشنهاد کاربران

فتوتوکسیک یا سمیت نوری - در درمان اختلالات پوستی با برخی از انواع اشعه ماورابنفش واکنش بدن نسبت به آن می تواند سمیت نوری باشد که استفاده از آنها را در درمان بیمار محدود می کند.

بپرس