pharmacoeconomics

پیشنهاد کاربران

اقتصاد دارویی: اصطلاح اقتصاد دارویی، دربرگیرنده جنبه های اقتصادی دارو است، از هزینه های مرتبط با کشف و توسعه داروها گرفته تا هزینه های درمان دارویی که در مقایسه با نتایج درمانی مورد بررسی قرار می گیرند.
...
[مشاهده متن کامل]
این اصطلاح بسیاری از ملاحظات اضافی، از جمله هزینه های خرید فراورده های دارویی در سطوح جزء، بنگاهی و مصرف کننده؛ مدیریت منابع انسانی، مالی و دارایی؛ روابط هزینه/منفعت تصمیمات دارو درمانی، جایگزین های درمانی غیر دارویی و پیامدهای سلامت؛ عوامل مرتبط با انتخاب فراورده دارویی و تصمیمات فرمولاری دارویی؛ تأثیر استفاده دارویی مناسب بر بروز بستری شدن و طول مدت بستری؛ پیامدهای اقتصادی و بهداشتی ناشی از عدم تقبل بیمار، سوء مصرف دارو، و واکنشهای نامطلوب دارو؛ و جمعیت شناسی مصرف دارو توسط بیماران با گروه های سنی، جنسیتی و وضعیت اجتماعی اقتصادی مختلف در میان عوامل دیگر را در بر می گیرد.

pharmacoeconomics ( علوم دارویی )
واژه مصوب: اقتصاد دارویی
تعریف: مطالعۀ عوامل اقتصادی مؤثر بر هزینه های دارو و درمان و همچنین نظام های سلامت
اقتصاد و مدیریت دارو
اقتصاد دارویی

بپرس