phantom usage

پیشنهاد کاربران

وسایل الکتریکی با وجود خاموش بودن جریان الکتریکی مصرف می کنند . این عبارت به معنای مصرف این نوع جریان الکتریسیته ( استفاده در حالت خاموشی ) بکار برده می شود .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما