petrarch


پترارک (شاعر و دانشمند ایتالیایی)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: Petrarchan (adj.)
• : تعریف: an Italian poet; Francesco Petrarca (1304-74).

جمله های نمونه

1. But the ever-curious Petrarch nonetheless climbed 000 feet and marveled at a new vista.
[ترجمه ترگمان]با این وجود، پترارک کنجکاو با این وجود، از هزار پا بالا رفت و از یک چشم انداز جدید در شگفت شد
[ترجمه گوگل]اما پترارچ همیشه کنجکاو با این حال صعود کرد و به یک ویسای جدید شگفت زده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Francesco Petrarch lived in the later mediaeval period in Italy, at that time the Christianity was very widespread, and many people believed in the Christian religion in Italy.
[ترجمه ترگمان]فرانچسکو پترارک در اواخر قرون وسطی در ایتالیا زندگی می کرد، و در آن زمان مسیحیت بسیار شایع بود، و بسیاری از مردم به مذهب مسیحیت در ایتالیا اعتقاد داشتند
[ترجمه گوگل]فرانچسکو پترارچ در دوره قرون وسطی بعد از آن در ایتالیا زندگی می کردند، در آن زمان مسیحیت بسیار گسترده بود و بسیاری از مردم در دین مسیحی در ایتالیا بر این باور بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And what Petrarch called the place?
[ترجمه ترگمان]و \"Petrarch\" اینجا رو چی صدا کرده؟
[ترجمه گوگل]و آنچه که پترارک به جای آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And Petrarch was regarded as the fountainhead of literature by the English writers.
[ترجمه ترگمان]و پترارک به عنوان سرچشمه ادبی نویسندگان انگلیسی در نظر گرفته می شد
[ترجمه گوگل]و پترارچ به عنوان سرچشمه ادبیات توسط نویسندگان انگلیسی در نظر گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Journeys, such as those portrayed by Dante and Petrarch, occur within.
[ترجمه ترگمان]Journeys، مانند کسانی که دانته و پترارک را به تصویر کشیده اند، در درون آن اتفاق می افتند
[ترجمه گوگل]سفر، مانند آنهایی که توسط دانته و پترارچ نشان داده شده، در داخل رخ می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The immortal written works of Petrarch and Machiavelli.
[ترجمه ترگمان]آثار شعری جاودان از پترارک و ماکیاولی نوشته شده بود
[ترجمه گوگل]آثار ماندگار نوشته Petrarch و ماکیاولی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Obtaining the church post and accepting the subsidization from many significant characters in the church were the major financial sources which Petrarch depended on.
[ترجمه ترگمان]به دست آوردن پست کلیسا و پذیرش سیستم یارانه ای بسیاری از شخصیت های مهم در کلیسا، منابع مالی مهمی بودند که پترارک به آن وابسته بود
[ترجمه گوگل]دریافت منابع کلیسا و پذیرش یارانه از بسیاری از شخصیت های برجسته در کلیسا، منابع اصلی مالی بود که پترارچ وابسته به آن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. To employ Vico'sterms, since I have used them to organize this book, Petrarch created the lyric poetry of the Aristocratic Age, which culminated in Goethe.
[ترجمه ترگمان]پترارک، از آنجا که از آن ها برای سازماندهی این کتاب استفاده کرده ام، پترارک شاعر غنایی عصر Aristocratic را که در گوته به اوج خود رسید، خلق کرد
[ترجمه گوگل]برای استفاده از ویکسترستم، از آنجا که من از آنها برای سازماندهی این کتاب استفاده کردم، پترارچ شعر شعر عصر اشراف را ایجاد کرد، که به گوته منجر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. But at present specific researches are very scanty about Francesco Petrarch, the so-called "The Father of Humanism" in the academic circle of our country.
[ترجمه ترگمان]اما در حال حاضر تحقیقات خاص در مورد پترارک، یعنی \"پدر انسان گرایی\" در دایره دانشگاهی کشور ما بسیار ناچیز است
[ترجمه گوگل]اما در حال حاضر تحقیقات خاص درباره فرانچسکو پترارچ، به اصطلاح 'پدر انسانگرائی' در دایره علمی کشور ما بسیار ناقص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. As he starts to remember, he pays homage to some of the great European poets who have influenced his life and writing, especially Petrarch and the "symmetrical tension" of Dante.
[ترجمه ترگمان]همچنان که به یاد دارد، او به برخی از شاعران بزرگ اروپایی که بر زندگی و نویسندگی خود تاثیر گذاشته اند، به خصوص پترارک و \"تنش متقارن\" دانته احترام می گذارد
[ترجمه گوگل]همانطور که او شروع به یادآوری می کند، به برخی از شاعران بزرگ اروپایی که به زندگی و نوشتن خود، به خصوص پترارچ و 'تنش متقارن' دانته، اعتقاد دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Through this essay, we can find out that the relationship between Petrarch and the Christianity involved different aspects of Petrarch's life.
[ترجمه ترگمان]در این مقاله ما می توانیم بفهمیم که رابطه بین پترارک و مسیحیت شامل جنبه های مختلفی از زندگی پترارک است
[ترجمه گوگل]از طریق این مقاله می توانیم دریابیم که رابطه بین پترارک و مسیحیت جنبه های مختلف زندگی پترارچ را شامل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. We could find the reflection of the times from Petrarch. It was very difficult to understand many problems of the transformation of the West if we neglected him.
[ترجمه ترگمان]می توانیم انعکاس آن زمان ها را از پترارک پیدا کنیم اگر از او غفلت می کردیم، درک بسیاری از مشکلات تغییر در غرب بسیار دشوار بود
[ترجمه گوگل]ما می توانیم انعکاس زمان های پترارچ را پیدا کنیم اگر ما او را نادیده بگیریم بسیار دشوار بود که بسیاری از مشکلات تحولات غرب را درک کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Mountains were considered dangerous and useless. Mountains could even be a sinful distraction from God, as Petrarch interpreted a passage in Augustine rebuking men who "admire the high mountains. "
[ترجمه ترگمان]کوه ها خطرناک و بیفایده به نظر می رسیدند از سوی خداوند کوهستان می تواند یک سرگرمی گناه آلود باشد، چون پترارک نسخه ای از قدیس آوگوستینوس را تفسیر می کند و مردانی را که \"کوهستان های بلند را\" ستایش می کنند، مورد ستایش قرار می دهد
[ترجمه گوگل]کوه ها خطرناک و بی فایده در نظر گرفته شدند کوه ها حتی می توانند حواس پرتی از خداوند گناهکارانه باشند، همان گونه که پترارچ یک پاساژ را در آگوستین تفسیر می کند که مردان را تحسین می کنند که از کوه های بلند لذت می برند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The literary standard came into being in the 14th century, largely through Dante's Divine Comedy and the works of Petrarch and Boccaccio .
[ترجمه ترگمان]این استاندارد ادبی در قرن چهاردهم به وجود آمد، تا حد زیادی از طریق کمدی الهی دانته و آثار پترارک و Boccaccio
[ترجمه گوگل]استاندارد ادبی در قرن 14 میلادی شکل گرفت، عمدتا از طریق کمدی الهی دانته و آثار پترارچ و بوچاکیو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• family name; francesco petrarch or francesco petrarca (1304-1374), italian humanist and poet who was famous for love lyrics

پیشنهاد کاربران

شاعر ایتالیایی در سال ١٣٧٤ میلادی که اسعار عاشقانه اب بصورت غزل ٢٤ بیتی sonnet می ساخته
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما