personal skills matrix

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] ماتریس مهارت های فردی - ماتریسی که در یک طرف آن افراد و در طرف دیگر مهارت های مورد نیاز سازمان قرار می گیرد و نشان دهنده میزان و نوع مهارت های هر یک از افراد در سازمان می باشد.

معنی یا پیشنهاد شما