peroxisome


(زیست شناسی) پراکسیسم
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] پروکسی زوم : به اندامکهای میکروسکوپی داخل سلولی گفته میشود که در داخل آنها تنفس نوری صورت میگیرد و گلیکولات آزاد میشود.

پیشنهاد کاربران

peroxisome ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: پِراُکسی‏تن
تعریف: ریزتن درون‏یاخته‏ای که دارای تعدادی از زی‏مایه‏های مربوط به دگرگشتِ هیدروژن پِراکسید است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما