perennial

/pəˈreniəl//pəˈrenɪəl/

معنی: جاودانی، همه ساله، پایا، دائمی، همیشگی، ابدی
معانی دیگر: (فعال در تمام سال) سالپای، تمام سالی، (جانور یا گیاه) چند ساله، چند سال زی (در برابر: یکسال زی annual)، هرساله، دیرپای، پایدار، طولانی، دراز مدت، جاوید، مکرر، بازآیند

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: lasting throughout the year, for many years, or indefinitely; constant.

- perennial beauty
[ترجمه گوگل] زیبایی همیشگی
[ترجمه ترگمان] زیبایی جاودانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- perennial dissatisfaction
[ترجمه گوگل] نارضایتی همیشگی
[ترجمه ترگمان] نارضایتی دائمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: continual or recurrent.
مشابه: continual

- a perennial problem with overcrowding
[ترجمه گوگل] یک مشکل همیشگی با ازدحام بیش از حد
[ترجمه ترگمان] یک مشکل همیشگی با ازدحام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: in botany, having a life cycle of more than two years.

- perennial roses
[ترجمه گوگل] گل رز چند ساله
[ترجمه ترگمان] رزه ای چندساله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: perennially (adv.), perenniality (n.)
• : تعریف: a plant that has a life span of longer than two years.

جمله های نمونه

1. a perennial insect
حشره ی چند سال زی

2. a perennial river
رودخانه ای که تمام سال جاری است

3. a perennial snow field
زمینی که تمام سال از برف پوشیده است

4. his perennial efforts to obtain a passort
کوشش های مکرر او برای گرفتن پاسپورت

5. the perennial problem of land erosion
مسئله ی همیشگی فرسایش زمین

6. the perennial rivalry of those two politicians
رقابت دایمی آن دو سیاستمدار

7. the perennial value of hafez' poetry
ارزش پایدار اشعار حافظ

8. The novel's central theme is the perennial conflict between men and women.
[ترجمه گوگل]موضوع اصلی رمان تضاد همیشگی زن و مرد است
[ترجمه ترگمان]موضوع اصلی داستان، کش مکش همیشگی میان مردان و زنان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I wonder at her perennial youthfulness.
[ترجمه رضا] از جوان ماندن همیشگی او در شگفتم
|
[ترجمه گوگل]من از جوانی همیشگی او تعجب می کنم
[ترجمه ترگمان]من در این فکر بودم که چگونه او را دوست دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. We face the perennial problem of not having enough money.
[ترجمه گوگل]ما با مشکل همیشگی کمبود پول مواجه هستیم
[ترجمه ترگمان]ما با مشکل همیشگی نداشتن پول کافی مواجه هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The perennial optimists would say that this is because of consumer demand.
[ترجمه گوگل]خوش بینان همیشگی می گویند که این به دلیل تقاضای مصرف کننده است
[ترجمه ترگمان]خوش بینان دائمی می گویند که این به خاطر تقاضای مصرف کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. But the perennial problem of providing for other children remained.
[ترجمه گوگل]اما مشکل همیشگی تامین مایحتاج دیگر کودکان همچنان پابرجا بود
[ترجمه ترگمان]اما مشکل همیشگی تامین کودکان دیگر همچنان باقی مانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. State politics ends up as a perennial battle between squabbling regions for scarce resources.
[ترجمه گوگل]سیاست ایالتی به نبردی همیشگی بین مناطق درگیر برای منابع کمیاب ختم می شود
[ترجمه ترگمان]سیاست دولت به عنوان نبردی همیشگی بین مناطق جنگی برای منابع کمیاب به پایان می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
[ترجمه گوگل]ای کاش می توانید از فرهنگ لغت جملات آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Perennial boom and bust cycles have always winnowed out weak farmers.
[ترجمه گوگل]چرخه های رونق و رکود چند ساله همیشه کشاورزان ضعیف را برانگیخته است
[ترجمه ترگمان]boom دائمی و bust دائمی همیشه کشاورزان ضعیف را نابود کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Twenty thousand perennial plants will bloom, including those in a display explaining how to use colour in the garden.
[ترجمه گوگل]بیست هزار گیاه چند ساله شکوفا خواهند شد، از جمله گیاهانی که در یک نمایشگر نحوه استفاده از رنگ در باغ را توضیح می دهند
[ترجمه ترگمان]بیست هزار گیاه جاودانه، از جمله آن هایی که در یک نمایش، نحوه استفاده از رنگ در باغ را توضیح می دهند، شکوفه خواهند داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. You might pair them with a new perennial vine, since the annual will supply the flowers as the perennial establishes itself.
[ترجمه گوگل]شما می توانید آنها را با یک تاک چند ساله جدید جفت کنید، زیرا یکساله گل ها را با تشکیل گیاه چند ساله عرضه می کند
[ترجمه ترگمان]شما ممکن است آن ها را با تاک چندساله جدید جفت کنید، چون سالانه گل ها را به همان شکل همیشگی تامین خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. Fear of teacher bias and classroom indoctrination, a perennial concern, was magnified by the development of Peace Studies.
[ترجمه گوگل]ترس از تعصب معلم و تلقین کلاس درس، یک نگرانی همیشگی، با توسعه مطالعات صلح بزرگتر شد
[ترجمه ترگمان]ترس از گرایش معلم و تلقین تحصیلی، یک نگرانی همیشگی، با پیشرفت مطالعات صلح بزرگ شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

جاودانی (اسم)
perennial, eternity, perpetuity

همه ساله (صفت)
perennial

پایا (صفت)
abiding, stable, permanent, lasting, perennial, persistent, durable

دائمی (صفت)
permanent, constant, perennial, eternal, sequential, continual, ceaseless, first-string

همیشگی (صفت)
perennial, eternal, habitual, usual, continual, perdurable, perpetual

ابدی (صفت)
permanent, perennial, eternal, perdurable, perpetual, everlasting, immortal, sempiternal, uncreated

انگلیسی به انگلیسی

• something that continues for many years
lasting throughout the whole year; continuing for many years; perpetual, everlasting
a perennial situation is one that keeps occurring or always remains the same.
a perennial is a plant that lives for several years.

پیشنهاد کاربران

برای تمام فصول
همیشگی - دائمی
🔴 Perennial is used to describe things that exist or continue in the same way or state for a long time, as well as things that happen again and again. In botany, perennial describes plants whose life cycles are more than two years long, as in "oregano is perennial. " The noun perennial is also used in botany, as in "oregano is a perennial. "
...
[مشاهده متن کامل]

◀️ Parking is a perennial problem in the quaint seaside town, especially during the summer.
◀️ Hot dogs are a perennial favorite at barbecues.

🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : _
✅️ اسم ( noun ) : perennial
✅️ صفت ( adjective ) : perennial
✅️ قید ( adverb ) : perennially
اگر صفت باشد: همیشگی
اگر اسم باشد: گیاهی که چندین سال عمر میکند
God, who speaks in the Qur'an, knows best the contents of that perennial message.
خداوند که در قرآن سخن می گوید، مضامین آن پیام الهی جاودانه را بهتر می داند.
همه ساله
( of a plant )
living for several years
گیاه چند ساله
جاودانه

بپرس