people pleaser

پیشنهاد کاربران

راضی نگهدارنده مردم
خوشحال کننده دیگران
people pleaser انسانی است که بسیار برایش اهمیت دارد دیگران در مورد او چه می اندیشند. وی می خواهد همواره محبوب و مورد تائید باشد. معادل فارسی مناسبی برای people pleaser پیدا نکردم بنابراین به توضیح مفهوم پرداختم.
https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/people - pleaser
نوع دوست، انسان دوست ، مردم دوست
محبوب مردم
خوشایند مردم
معروف
مهرطلب که صفت خوبی در روانشناسی نیست کسی که به دیگران خوبی می کنه فقط برای اینکه بهش بگن تو خوبی و نه از روی مهر و محبت
مردم دار
خودشیرین
مهرطلب
مایه خال
همه معانی عالی بودند فقط آنچه بهمن جان گفته بیشتر بمعنی تایید طلبی است که بنظرم صحیح نیست. پیشنهاد من بزبان عامیانه مردم دار است
در خدمت خوشی دیگران، حتی به بهای ناخشنودی خود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما