penis

/ˈpiːnəs//ˈpiːnɪs/

معنی: ذکر، کیر، حشفه، الت مردی، الت رجولیت
معانی دیگر: آلت تناسلی مرد، قضیب، چل، چوک، لکانه، لند، لیمور
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: penes, penises
مشتقات: penile (adj.)
• : تعریف: the male genital organ used for copulation and urination.
مشابه: cock

جمله های نمونه

1. The penis is usually in a flaccid state.
[ترجمه IWF] آلت تناسلی مرد معمولا در یه حالت شل و ول هست
|
[ترجمه گوگل]آلت تناسلی معمولاً در حالت شل است
[ترجمه ترگمان]آلت تناسلی معمولا تو یه ایالت شل وول - ه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Until recently, I would not have considered saying the word "penis" in mixed company.
[ترجمه گوگل]تا همین اواخر، فکر نمی کردم کلمه "آلت تناسلی" را در شرکت های مختلط بگویم
[ترجمه ترگمان]تا همین اواخر، من نمی توانستم کلمه \"آلت\" را در یک شرکت مختلط بیان کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Conclusion:The implanted nerves in the rabbit reconstructed penis have resumed axoplasm flow. It is suggested that both sensory nerve ending regeneration and sensory function restoration are possible.
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: اعصاب کاشته شده در آلت تناسلی خرگوش بازسازی شده جریان آکسوپلاسم را از سر گرفته است پیشنهاد می شود که هم بازسازی انتهای عصب حسی و هم ترمیم عملکرد حسی امکان پذیر است
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: اعصاب کاشته شده در the reconstructed دوباره جریان axoplasm را ازسر گرفته اند پیشنهاد می شود که هر دو احیا عصبی و ترمیم عملکرد حسی ممکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cells in the foreskin of penis are particularly susceptible to the HI virus, Fauci explained.
[ترجمه گوگل]فائوسی توضیح داد که سلول های پوست ختنه گاه آلت تناسلی به ویژه در برابر ویروس HI حساس هستند
[ترجمه ترگمان]Fauci توضیح داد که سلول های در ختنه گاهش به ویژه مستعد ویروس حزب اسلامی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Barnacles, for instance, have a penis 30 times their body length.
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، آلت تناسلی آلت تناسلی 30 برابر طول بدن آنها است
[ترجمه ترگمان]مثلا، برای مثال، حدود ۳۰ برابر طول بدن یک کیر دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. And why does the penis find itself symbolising it?
[ترجمه گوگل]و چرا آلت تناسلی خود را نماد آن می بیند؟
[ترجمه ترگمان]و چرا کیر خودشو نشون میده؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In a healthy penis there are two corpora spongiosa.
[ترجمه گوگل]در آلت تناسلی سالم دو جسم اسفنجی وجود دارد
[ترجمه ترگمان] تو یه کیر سالم دوتا شرکت \"corpora\" وجود داره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Using urethroscopy under a semi-tumescent penis, an isolated urethral injury with active bleeding was detected at the prostatic urethra.
[ترجمه گوگل]با استفاده از اورتروسکوپی زیر آلت تناسلی نیمه طوفانی، یک آسیب مجزای مجرای ادرار با خونریزی فعال در مجرای ادرار پروستات تشخیص داده شد
[ترجمه ترگمان]با استفاده از urethroscopy تحت یک آلت semi، یک آسیب urethral ایزوله شده با خونریزی فعال در مجرای پیشاب، تشخیص داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Objective To reconstruct a penis with sensation and erectile function maintained by corpora cavernosa lengthening and skin flap transferring in the penis defect cases.
[ترجمه گوگل]هدف: بازسازی آلت تناسلی با حس و عملکرد نعوظ که با افزایش طول اجسام غارنوردی و انتقال فلپ پوست در موارد نقص آلت تناسلی حفظ می شود
[ترجمه ترگمان]هدف از بازسازی یک آلت با احساس و erectile حفظ عملکرد توسط پیکره های زبانی و کشیده شدن پوست در موارد نقص آلت تناسلی، حفظ می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Phimosis is completely covered glans penis and urethra circumcision, foreskin can go into; Phimosis is wrapping stenosis. foreskin or not there on the double double with great pain.
[ترجمه گوگل]فیموز به طور کامل پوشیده شده است ختنه آلت تناسلی و مجرای ادرار، پوست ختنه گاه فیموز تنگی پیچیده است پوست ختنه گاه یا نه روی دوبل با درد زیاد
[ترجمه ترگمان]Phimosis کاملا پوشیده از circumcision آلت تناسلی و circumcision مجرای پیشاب است، ختنه گاه می تواند به درون آن برود؛ Phimosis در حال پیچیدن stenosis است پوست ختنه گاه با درد زیاد دو برابر می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Insert condition to maintain the penis to show when you are fluctuant, usable hand pulls his hip to you, or vacate a leg to circle him, make it unapt slippery piece.
[ترجمه گوگل]شرایطی را وارد کنید تا آلت تناسلی را حفظ کنید تا نشان دهد که چه زمانی نوسان دارید، دست قابل استفاده لگن او را به سمت شما می‌کشد، یا پا را خالی کنید تا دور او حلقه بزنید، آن را به یک تکه لغزنده تبدیل کنید
[ترجمه ترگمان]شرایط قرار دادن آلت برای نشان دادن آلت تناسلی برای نشان دادن وقتی شما fluctuant، دست قابل استفاده، مفصل ران خود را به سمت شما می کشد، یا یک ران را تخلیه می کند تا او را احاطه کند، و آن را به صورت ورقه لغزنده (unapt)درست کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Conclusion: Penis and testis are good medicative parts for Traditional Chinese Medicine of the Bian.
[ترجمه گوگل]نتیجه‌گیری: آلت تناسلی و بیضه بخش‌های دارویی خوبی برای طب سنتی چینی Bian هستند
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: penis و بیضه، بخش های medicative خوب برای طب سنتی چینی سنتی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The penis and the clitoris are homologous structures.
[ترجمه گوگل]آلت تناسلی و کلیتوریس ساختارهای همولوگ هستند
[ترجمه ترگمان]The و the ساختارهای مشابهی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Inflammation of the head of the penis (balanitis) may cause pain and a foul discharge.
[ترجمه گوگل]التهاب سر آلت تناسلی (بالانیت) ممکن است باعث درد و ترشحات بد شود
[ترجمه ترگمان]Inflammation از مغز آلت (balanitis)ممکنه باعث درد و a بشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ذکر (اسم)
induction, mention, citation, recitation, penis, pintle

کیر (اسم)
penis, phallus

حشفه (اسم)
penis

الت مردی (اسم)
penis, pintle

الت رجولیت (اسم)
penis

تخصصی

[علوم دامی] آلت تناسلی، چُل .
[بهداشت] آلت مردی(مردانه) - آلت رجولیت(نرینگی) - ذکر

به انگلیسی

• male sexual organ homologous with the clitoris
a man's penis is the part of his body that he uses when urinating and when having sex.

پیشنهاد کاربران

It sort of look like a smurf penis تقریبا شبیه الت تناسلی ( مردانه ) اسمورف ( اسمورف یه شخصیت کارتونیه )
دودول، شوشول، شوشولنگ
الت تناسلی مردان
عنوان آلت تناسلی
و همچنین به فاصله مقعد تا آلت تناسلی مردان Penis گفته می شود
آلت تناسلی یا همون ( کیر ) . . . . مترادف dick هم هست. . . dick=penis
دستگاه سه معادله سه مجهولی
The apparatus of three unknown equation
ارتفاع مثلث متساوی الساقین
وقتى مى ایستید و دو پای شما نقش اضلاع را بازی مى کنند
آتم ( آلت تناسلی مرد )
در متون روانکاوی بیشتر به احلیل یا قضیب ترجمه میشه
لکانه
لن/لند
penis ( علوم سلامت )
واژه مصوب: آلت مردانه
تعریف: اندام مردانه برای دفع ادرار و دخول |||متـ . آلت
=Prick
informal not polite ) a penis )
گل یک چشم . [ گ ُ ل ِ ی َ / ی ِ چ َ / چ ِ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) به اصطلاح لوطیان ، نره . ( آنندراج ) : چند سرگردانی خاطر دهداین گل یک چشم سرگردان من . شیخ شیراز ( از آنندراج ) .
قلندربچه. [ ق َ ل َ دَ ب َچ ْ چ َ /چ ِ ] ( اِ مرکب ) . آلت تناسل. ( آنندراج ) :
به قلندربچه پایین تنش دارد میل
طرفه حالی است که بیچاره دلش در کون است.
حکیم شفایی ( از آنندراج ) .
bald - headed mouse
پِپِنایس
best leg of three ( n. )
the penis
girl - catcher ( n. ) =
the penis
pleasure - pivot ( n. )
the penis
beef bugle
blowtorch n.
( US ) the penis
trouser snake ( n. )
the penis
trouser trout ( n. ) ( also trouser mouse )
( US ) the penis
spouter/also sperm spouter=
the penis
meat horn ( n. )
the penis
meat lance ( n. ) ( also meat spear, meat stick )
( US ) the penis
meat puppet ( n. ) =the penis
meat skewer ( n. )
the penis
beef bayonet ( n. )
the penis
beef cosh ( n. )
the penis
beef tube ( n. )
( orig. US ) the penis
belly ruffian ( n. ) ( also ruffian ) [affectionate play on SE]
the penis
whore - pipe ( n. ) [pipe n. 1 ( 2a ) ]
the penis
bitch hammer ( n. ) [SE hammer/hammer n. 1 ( 1 ) ]=
the penis
man muscle ( n. ) [note love muscle under love n. ]
( US black ) the penis
man root ( n. )
the penis
man Thomas ( n. )
the penis
love bone ( n. ) [bone n. 1 ( 1a ) ]
( US black ) the penis
love dart ( n. )
the penis
love gun ( n. ) [ext. of gun n. 1 ( 2 ) ]
( US ) the penis
garden engine ( n. ) [engine n. ( 1 ) / play on SE garden engine, ‘a portable force - pump used for watering gardens’ ( OED ) ]=
the penis
ladies’ lollipop ( n. ) =
the penis
ladies’ plaything ( n. ) ( also ladies’ darling, . . . delight, ladies’ treasure, plaything ) [note ety. of dildo n. ]
the penis
کیر، ذکر، قضیب: آلت تناسلی مرد
father abraham ( n. )
the penis
father confessor ( n. ) [play on SE ? ref. to popular image of the venal priest]
the penis
potato - finger ( n. ) [the shape the supposed aphrodisiac quality of the sweet potato]

the penis
tower dock
earthworm ( n. )
the penis
gunstick ( n. )
a penis
nature’s scythe ( n. )
the penis
big brother ( n. )
( US gay ) the penis
middle leg ( n. ) ( also middle, middle finger, middle stump )
the penis
engine of bliss, engine of seduction= the penis
جوجوی مرد رو میگن
نفس

آلت تناسل. ( غیاث اللغات ) ( از چراغ هدایت ) . نره. ( ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ) . شرم مرد. ( یادداشت مؤلف ) . آلت مردی. ذکر. ( از ناظم الاطباء ) ( آنندراج ) :
تا چه آید بر من از حمدان من
وز بلای نفس من بر جان من.
سعدی.
از خواجه سرائی نتوان کمتر بود
گر نفس برید محرم سلطان شد.
شهیدی قمی ( از آنندراج ) .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما