penis

/ˈpiːnəs//ˈpiːnɪs/

معنی: ذکر، کیر، حشفه، الت مردی، الت رجولیت
معانی دیگر: آلت تناسلی مرد، قضیب، چل، چوک، لکانه، لند، لیمور
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: penes, penises
مشتقات: penile (adj.)
• : تعریف: the male genital organ used for copulation and urination.
مشابه: cock

جمله های نمونه

1. The penis is usually in a flaccid state.
[ترجمه IWF] آلت تناسلی مرد معمولا در یه حالت شل و ول هست
|
[ترجمه ترگمان]آلت تناسلی معمولا تو یه ایالت شل وول - ه
[ترجمه گوگل]آلت تناسلی معمولا در حالت ملایم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Until recently, I would not have considered saying the word "penis" in mixed company.
[ترجمه ترگمان]تا همین اواخر، من نمی توانستم کلمه \"آلت\" را در یک شرکت مختلط بیان کنم
[ترجمه گوگل]تا همین اواخر، من در نظر نمی گرفتم کلمه 'آلت تناسلی' را در شرکت مخلوط
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Conclusion:The implanted nerves in the rabbit reconstructed penis have resumed axoplasm flow. It is suggested that both sensory nerve ending regeneration and sensory function restoration are possible.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: اعصاب کاشته شده در the reconstructed دوباره جریان axoplasm را ازسر گرفته اند پیشنهاد می شود که هر دو احیا عصبی و ترمیم عملکرد حسی ممکن است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری اعصاب اعصاب وارد شده در خرگوش آلت تناسلی بازسازی شده است پیشنهاد می شود که بازسازی هر دو عصب حسی و بازسازی عملکرد حسی امکان پذیر باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cells in the foreskin of penis are particularly susceptible to the HI virus, Fauci explained.
[ترجمه ترگمان]Fauci توضیح داد که سلول های در ختنه گاهش به ویژه مستعد ویروس حزب اسلامی هستند
[ترجمه گوگل]Fauci توضیح داده است که سلولهای مزاحم آلت تناسلی به خصوص برای ویروس HI حساس هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Barnacles, for instance, have a penis 30 times their body length.
[ترجمه ترگمان]مثلا، برای مثال، حدود ۳۰ برابر طول بدن یک کیر دارند
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، بارناکل، آلت تناسلی 30 برابر طول بدن خود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. And why does the penis find itself symbolising it?
[ترجمه ترگمان]و چرا کیر خودشو نشون میده؟
[ترجمه گوگل]و چرا آلت تناسلی خودش را نمادین می کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In a healthy penis there are two corpora spongiosa.
[ترجمه ترگمان] تو یه کیر سالم دوتا شرکت \"corpora\" وجود داره
[ترجمه گوگل]در یک آلت تناسلی سالم دو اسپورگونیوز corpora وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Using urethroscopy under a semi-tumescent penis, an isolated urethral injury with active bleeding was detected at the prostatic urethra.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از urethroscopy تحت یک آلت semi، یک آسیب urethral ایزوله شده با خونریزی فعال در مجرای پیشاب، تشخیص داده شد
[ترجمه گوگل]با استفاده از اورتروسکوپی تحت یک آلت تناسلی نیمی از بدن، یک مجرای ادرار مجزا با خونریزی فعال در مجرای ادراری پروستات تشخیص داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Objective To reconstruct a penis with sensation and erectile function maintained by corpora cavernosa lengthening and skin flap transferring in the penis defect cases.
[ترجمه ترگمان]هدف از بازسازی یک آلت با احساس و erectile حفظ عملکرد توسط پیکره های زبانی و کشیده شدن پوست در موارد نقص آلت تناسلی، حفظ می شود
[ترجمه گوگل]هدف: برای بازسازی یک آلت تناسلی با حساسیت و عملکرد نعوظ حفظ شده توسط طول corpora cavernosa و انتقال پوست فلاپ پوست در موارد نقص آلت تناسلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Phimosis is completely covered glans penis and urethra circumcision, foreskin can go into; Phimosis is wrapping stenosis. foreskin or not there on the double double with great pain.
[ترجمه ترگمان]Phimosis کاملا پوشیده از circumcision آلت تناسلی و circumcision مجرای پیشاب است، ختنه گاه می تواند به درون آن برود؛ Phimosis در حال پیچیدن stenosis است پوست ختنه گاه با درد زیاد دو برابر می شد
[ترجمه گوگل]Phimosis به طور کامل تحت پوشش glans آلت تناسلی مرد و ختنه مجرای ادرار، فورنسین می تواند به؛ Phimosis تنگ شدن بسته بندی شده است فورسین یا وجود ندارد در دو برابر با درد بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Insert condition to maintain the penis to show when you are fluctuant, usable hand pulls his hip to you, or vacate a leg to circle him, make it unapt slippery piece.
[ترجمه ترگمان]شرایط قرار دادن آلت برای نشان دادن آلت تناسلی برای نشان دادن وقتی شما fluctuant، دست قابل استفاده، مفصل ران خود را به سمت شما می کشد، یا یک ران را تخلیه می کند تا او را احاطه کند، و آن را به صورت ورقه لغزنده (unapt)درست کند
[ترجمه گوگل]شرایط را برای نگه داشتن آلت تناسلی برای نشان دادن زمانی که نوسان دارید، قرار دهید، دست خود را به شما بچسبانید، یا یک پا را بچرخانید تا دایره او را بچرخانید، قطعه لغزنده را به آن بیفزایید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Conclusion: Penis and testis are good medicative parts for Traditional Chinese Medicine of the Bian.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری: penis و بیضه، بخش های medicative خوب برای طب سنتی چینی سنتی هستند
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری آلت تناسلی و بیضه بخش مهمی از داروهای طب سنتی چینی بیان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The penis and the clitoris are homologous structures.
[ترجمه ترگمان]The و the ساختارهای مشابهی هستند
[ترجمه گوگل]آلت تناسلی و کلیتوری ساختارهای همولوگ دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Inflammation of the head of the penis (balanitis) may cause pain and a foul discharge.
[ترجمه ترگمان]Inflammation از مغز آلت (balanitis)ممکنه باعث درد و a بشه
[ترجمه گوگل]التهاب سر آلت تناسلی (بالانیت) ممکن است موجب درد و تخلیه ضعیف شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ذکر (اسم)
induction, mention, citation, recitation, penis, pintle

کیر (اسم)
penis, phallus

حشفه (اسم)
penis

الت مردی (اسم)
penis, pintle

الت رجولیت (اسم)
penis

تخصصی

[علوم دامی] آلت تناسلی، چُل .
[بهداشت] آلت مردی(مردانه) - آلت رجولیت(نرینگی) - ذکر

به انگلیسی

• male sexual organ homologous with the clitoris
a man's penis is the part of his body that he uses when urinating and when having sex.

پیشنهاد کاربران

It sort of look like a smurf penis تقریبا شبیه الت تناسلی ( مردانه ) اسمورف ( اسمورف یه شخصیت کارتونیه )
دودول، شوشول، شوشولنگ
الت تناسلی مردان
عنوان آلت تناسلی
و همچنین به فاصله مقعد تا آلت تناسلی مردان Penis گفته می شود
آلت تناسلی یا همون ( کیر ) . . . . مترادف dick هم هست. . . dick=penis
دستگاه سه معادله سه مجهولی
The apparatus of three unknown equation
ارتفاع مثلث متساوی الساقین
وقتى مى ایستید و دو پای شما نقش اضلاع را بازی مى کنند
آتم ( آلت تناسلی مرد )
در متون روانکاوی بیشتر به احلیل یا قضیب ترجمه میشه
لکانه
لن/لند
penis ( علوم سلامت )
واژه مصوب: آلت مردانه
تعریف: اندام مردانه برای دفع ادرار و دخول |||متـ . آلت
=Prick
informal not polite ) a penis )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما