peers


روانشناسى : همسالان

جمله های نمونه

1. he has no peers in mathematics
در ریاضیات نظیر ندارد.

2. girls and boys tend to form groups of their peers
دختران و پسران تمایل به تشکیل گروه های همسال خود را دارند.

پیشنهاد کاربران

تو مواردی معنی رقیب هم میده
همگنان
اعضای مجلس اعیان در پارلمان بریتانیا
همرده
هم تا
هم شان
a person or thing of the same rank, value, quality, ability, etc. ; equal; specif. , an equal before the law
شخص یا چیزی با همان رتبه، ارزش، کیفیت، توانایی و غیره. برابر؛ مشخص، برابر قانون.
همنوع
همتایان
هم سن و سال
a person of the same age, status, or ability as another specified person.

بپرس