peatland

تخصصی

[خاک شناسی] زمین توربی

پیشنهاد کاربران

اراضی غنی از پوده
زمین پوشیده شده از تورب ( توده متراکم قهوه ای یا سیاهی که از تجزیه ناقص خزه ها و گیاهان به دست می آید و در باغبانی از آن استفاده می شود )
peatland ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل )
واژه مصوب: پوده زار
تعریف: اراضی غنی از پوده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما