patulin

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] پاتولین : نوعی زهرابه قارچی است که بر اثر تعداد زیادی از کپکها تولید میشود این زهرابه کشنده خاصیت سرطان زایی و جهش دهندگی دارد.

به انگلیسی

• type of antibiotic medication

معنی یا پیشنهاد شما