partial half life

پیشنهاد کاربران

partial half - life ( فیزیک )
واژه مصوب: نیم‏عمر جزئی
تعریف: زمان لازم برای نصف شدن میزان پرتوزایی یک نمونۀ پرتوزا ازطریق یکی از حالت های واپاشی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما