parallel sync

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] همگاهی موازی (در نمایش یا تدوین )

معنی یا پیشنهاد شما