papule

/ˈpæpjuːl//ˈpæpjuːl/

معنی: کورک، جوش نوک تیز
معانی دیگر: (پزشکی) کورک، دمبلچه، جوش، سوزنک، پتک، طب جوش نوک تیز
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: papular (adj.), papulose (adj.)
• : تعریف: a small, inflamed elevation of the skin; pimple.

جمله های نمونه

1. Objective PRP is a kind of skin disease papule and scale.
[ترجمه گوگل]پی آر پی عینی نوعی بیماری پوستی پاپول و فلس است
[ترجمه ترگمان]هدف روبان صورتی، نوعی بیماری پوستی و مقیاس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objective To analyze the diagnosis and treatment on papule cutaneous moniliasis.
[ترجمه گوگل]هدف تجزیه و تحلیل تشخیص و درمان مونیلیازیس پوستی پاپول
[ترجمه ترگمان]هدف تجزیه و تحلیل تشخیص و درمان بر روی moniliasis پوست papule
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Intradermal injection No erythema papule and nodule were observed after intradermal injection in both groups indicating that the material has no stimulation to the body.
[ترجمه گوگل]تزریق داخل جلدی هیچ پاپول و ندول اریتمی پس از تزریق داخل جلدی در هر دو گروه مشاهده نشد که نشان می‌دهد ماده هیچ تحریکی برای بدن ندارد
[ترجمه ترگمان]تزریق Intradermal No و گره پس از تزریق intradermal در هر دو گروه مشاهده شد که نشان می دهد مواد هیچ انگیزه ای برای بدن ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Methods 2 cases of patients diagnosed as papule type cutaneous moniliasis were analyzed concerning clinical feature. microscopic examination of fungal and fungal culture.
[ترجمه گوگل]روش‌ها 2 مورد بیمارانی که به عنوان مونیلیازیس پوستی نوع پاپول تشخیص داده شده بودند، از نظر ویژگی‌های بالینی مورد بررسی قرار گرفتند بررسی میکروسکوپی کشت قارچ و قارچ
[ترجمه ترگمان]روش های ۲ مورد بیمارانی که تشخیص داده شدند به عنوان papule type جلدی در ارتباط با ویژگی بالینی آنالیز شدند بررسی میکروسکوپی از فرهنگ قارچی و قارچی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Skin biopsy revealed that papule contained cornoid lamellae on the top of the raised border.
[ترجمه گوگل]بیوپسی پوست نشان داد که پاپول حاوی لاملاهای کورنوئید در بالای لبه برجسته است
[ترجمه ترگمان]نمونه برداری از پوست نشان داد که papule حاوی cornoid lamellae در بالای مرز بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Suffer from disease of papule sex nettle to already had 4 months, entreat a proved recipe!
[ترجمه گوگل]از بیماری پاپول جنسی گزنه رنج می برند تا در حال حاضر 4 ماه داشته باشد، یک دستور العمل ثابت شده را التماس کنید!
[ترجمه ترگمان]در مقابل بیماری of جنسی رنج ببرید تا پیش از این ۴ ماه وقت داشته باشید و از یک دستورالعمل ثابت درخواست کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه گوگل]ای کاش می توانید از فرهنگ لغت جملات آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. If redness, burning, itching or papule occurs, probably you are allergic to this product.
[ترجمه گوگل]اگر قرمزی، سوزش، خارش یا پاپول رخ داد، احتمالاً به این محصول حساسیت دارید
[ترجمه ترگمان]اگر قرمزی، سوزش، خارش و یا خارش رخ می دهد، احتمالا به این محصول حساسیت دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This single red papule ( Bump ), usually occurring about three weeks after infection, and painless regional lymph - earlysyphilis.
[ترجمه گوگل]این پاپول قرمز منفرد (برآمدگی)، معمولاً حدود سه هفته پس از عفونت و لنف منطقه‌ای بدون درد - سیفلیس اولیه ایجاد می‌شود
[ترجمه ترگمان]این papule قرمز (Bump)که معمولا در حدود سه هفته پس از عفونت اتفاق می افتد، و درد غدد لنفاوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A yellowish - orange, lipid - filled nodule or papule in the skin, often on an eyelid or a joint.
[ترجمه گوگل]ندول یا پاپول مایل به زرد - نارنجی، پر از چربی در پوست، اغلب روی پلک یا مفصل
[ترجمه ترگمان]گره زرد و یا گره دار در پوست اغلب بر روی یک پلک و یا مفصل قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Conclusion We found that itraconazole would be worth exploring in treatment of papule type cutaneous moniliasis.
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری ما دریافتیم که ایتراکونازول در درمان مونیلیازیس پوستی نوع پاپول ارزش بررسی دارد
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری ما دریافتیم که itraconazole ارزش کاوش در درمان نوع moniliasis پوست papule را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Some performance for the toe (point to) stretch lateral red or dark red round papule surface is verrucous hyperplasia, rough and qualitative hard.
[ترجمه گوگل]برخی از عملکردهای کشش انگشت پا (نقطه به سمت) سطح پاپول گرد قرمز یا قرمز تیره، هیپرپلازی وروکوزی، خشن و سخت کیفی است
[ترجمه ترگمان]بعضی از عملکرد برای نوک پنجه (نقطه به سطح)قرمز و یا قرمز تیره در سطح papule، verrucous hyperplasia، خشن و کمی سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It presents as a slow growing, solitary, asymptomatic, purple-red papule or plaque in young to middle-aged adults, often on the trunk or limbs.
[ترجمه گوگل]در بزرگسالان جوان تا میانسال به صورت یک پاپول یا پلاک با رشد آهسته، منفرد، بدون علامت، بنفش قرمز، اغلب روی تنه یا اندام ها ظاهر می شود
[ترجمه ترگمان]آن به عنوان یک بزرگ سال رو به رشد، تنهایی، asymptomatic، ارغوانی - قرمز یا پلاک در جوانان بین بزرگسالان میانسال، اغلب روی تنه یا اعضای بدن ارائه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Acne is a common pubertal diseases of pilosebaceous chronic inflammation, characterized by acne, papule, agria, inflammatory nodus, superficial purulent cyst and deep inflammation.
[ترجمه گوگل]آکنه یک بیماری شایع بلوغ التهاب مزمن پیلوسباسه است که با آکنه، پاپول، آگریا، گره التهابی، کیست چرکی سطحی و التهاب عمیق مشخص می شود
[ترجمه ترگمان]آکنه یک بیماری عفونی شایع از inflammation مزمن pilosebaceous است که با آکنه، papule، agria، nodus التهابی، cyst سطحی و التهاب عمیق مشخص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Objective To study the observation in electronic dermatoscope to the papule or nodular pigmented basal cell carcinoma(pBCC) and the significance of its clinical diagnosis.
[ترجمه گوگل]هدف: مطالعه مشاهده در درماتوسکوپ الکترونیکی کارسینوم سلول بازال پیگمانته پاپول یا گره‌دار (pBCC) و اهمیت تشخیص بالینی آن
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه این مشاهده در dermatoscope الکترونیکی به the یا nodular pigmented سلول پایه (pbcc)و اهمیت تشخیص بالینی آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کورک (اسم)
boil, blain, blotch, furuncle, pimple, burl, pustule, whelk, papule, pustulation

جوش نوک تیز (اسم)
papule

به انگلیسی

• small elevation of the skin, nodule; pimple, pustule

پیشنهاد کاربران

ضایعات برآمده از سطح پوست یا در واقع جوشهای غیرچرکی
papule ( پزشکی )
واژه مصوب: سفت‏دانه
تعریف: برآمدگی توپُر سفت و کوچکی با حدود مشخص در پوست
[پزشکی] پاپول: ضایعه ی برآمده ی سفت کوچک
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما