papule

/ˈpæpjuːl//ˈpæpjuːl/

معنی: کورک، جوش نوک تیز
معانی دیگر: (پزشکی) کورک، دمبلچه، جوش، سوزنک، پتک، طب جوش نوک تیز

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: papular (adj.), papulose (adj.)
• : تعریف: a small, inflamed elevation of the skin; pimple.

جمله های نمونه

1. Objective PRP is a kind of skin disease papule and scale.
[ترجمه ترگمان]هدف روبان صورتی، نوعی بیماری پوستی و مقیاس است
[ترجمه گوگل]هدف PRP یک نوع بیماری پوستی پاپول و مقیاس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objective To analyze the diagnosis and treatment on papule cutaneous moniliasis.
[ترجمه ترگمان]هدف تجزیه و تحلیل تشخیص و درمان بر روی moniliasis پوست papule
[ترجمه گوگل]هدف: برای تجزیه و تحلیل تشخیص و درمان در مونولیز پوستی پاپول
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Intradermal injection No erythema papule and nodule were observed after intradermal injection in both groups indicating that the material has no stimulation to the body.
[ترجمه ترگمان]تزریق Intradermal No و گره پس از تزریق intradermal در هر دو گروه مشاهده شد که نشان می دهد مواد هیچ انگیزه ای برای بدن ندارند
[ترجمه گوگل]تزریق داخل رحمی هیچ پراوئال ادرت و گره پس از تزریق داخل جمجمه در هر دو گروه مشاهده نشد و این نشان می دهد که مواد به بدن تحریک نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Methods 2 cases of patients diagnosed as papule type cutaneous moniliasis were analyzed concerning clinical feature. microscopic examination of fungal and fungal culture.
[ترجمه ترگمان]روش های ۲ مورد بیمارانی که تشخیص داده شدند به عنوان papule type جلدی در ارتباط با ویژگی بالینی آنالیز شدند بررسی میکروسکوپی از فرهنگ قارچی و قارچی
[ترجمه گوگل]روش ها 2 مورد از بیماران تشخیص داده شده به عنوان مونولیزوز پوستی پاپول در مورد ویژگی های بالینی مورد بررسی قرار گرفتند بررسی میکروسکوپی کشت قارچی و قارچی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Skin biopsy revealed that papule contained cornoid lamellae on the top of the raised border.
[ترجمه ترگمان]نمونه برداری از پوست نشان داد که papule حاوی cornoid lamellae در بالای مرز بزرگ است
[ترجمه گوگل]بیوپسی پوستی نشان داد که پاپول حاوی لنزهای کرونودی در بالای مرز بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Suffer from disease of papule sex nettle to already had 4 months, entreat a proved recipe!
[ترجمه ترگمان]در مقابل بیماری of جنسی رنج ببرید تا پیش از این ۴ ماه وقت داشته باشید و از یک دستورالعمل ثابت درخواست کنید!
[ترجمه گوگل]از بیماری گزنه جنسی پاپول به مدت 4 ماه تحت تعقیب قرار می گیرید، دستور غذای ثابت را تحویل دهید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. If redness, burning, itching or papule occurs, probably you are allergic to this product.
[ترجمه ترگمان]اگر قرمزی، سوزش، خارش و یا خارش رخ می دهد، احتمالا به این محصول حساسیت دارید
[ترجمه گوگل]اگر قرمزی، سوزش، خارش یا پاپول رخ دهد، احتمالا شما به این محصول حساسیت دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This single red papule ( Bump ), usually occurring about three weeks after infection, and painless regional lymph - earlysyphilis.
[ترجمه ترگمان]این papule قرمز (Bump)که معمولا در حدود سه هفته پس از عفونت اتفاق می افتد، و درد غدد لنفاوی است
[ترجمه گوگل]این پاپول قرمز (Bump)، معمولا حدود سه هفته پس از عفونت، و لنفاوی منطقه بدون درد - earlysyphilis رخ می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A yellowish - orange, lipid - filled nodule or papule in the skin, often on an eyelid or a joint.
[ترجمه ترگمان]گره زرد و یا گره دار در پوست اغلب بر روی یک پلک و یا مفصل قرار می گیرد
[ترجمه گوگل]ملتحمه زردآلو - نارنجی، لیپید - پر شده در پوست، اغلب بر روی پلک یا مفصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Conclusion We found that itraconazole would be worth exploring in treatment of papule type cutaneous moniliasis.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری ما دریافتیم که itraconazole ارزش کاوش در درمان نوع moniliasis پوست papule را دارد
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری ما دریافتیم که تتراکونازول در درمان پوکی استخوان منیلیس ارزش دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Some performance for the toe (point to) stretch lateral red or dark red round papule surface is verrucous hyperplasia, rough and qualitative hard.
[ترجمه ترگمان]بعضی از عملکرد برای نوک پنجه (نقطه به سطح)قرمز و یا قرمز تیره در سطح papule، verrucous hyperplasia، خشن و کمی سخت است
[ترجمه گوگل]برخی از عملکردهای انگشت پا (اشاره به) کشش سطح پاپول دور قرمز یا تیره قرمز جانبی، hyperplasia سوزاننده، سخت و خشن و کیفی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It presents as a slow growing, solitary, asymptomatic, purple-red papule or plaque in young to middle-aged adults, often on the trunk or limbs.
[ترجمه ترگمان]آن به عنوان یک بزرگ سال رو به رشد، تنهایی، asymptomatic، ارغوانی - قرمز یا پلاک در جوانان بین بزرگسالان میانسال، اغلب روی تنه یا اعضای بدن ارائه می شود
[ترجمه گوگل]این دارو به عنوان یک داروی آرام رو به رشد، یکنواخت، بدون علامت، پاپول قرمز بنفش و یا پلاک در بزرگسالان جوان و نیمه متوسط، اغلب در تنه یا اندام ارائه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Acne is a common pubertal diseases of pilosebaceous chronic inflammation, characterized by acne, papule, agria, inflammatory nodus, superficial purulent cyst and deep inflammation.
[ترجمه ترگمان]آکنه یک بیماری عفونی شایع از inflammation مزمن pilosebaceous است که با آکنه، papule، agria، nodus التهابی، cyst سطحی و التهاب عمیق مشخص می شود
[ترجمه گوگل]آکنه یک بیماری معمول بلوغ از التهاب مزمن پیلوزباتی است که با آکنه، پاپول، آریا، گره التهابی، کیست و کبد پالدال و التهاب عمیق مشخص می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Objective To study the observation in electronic dermatoscope to the papule or nodular pigmented basal cell carcinoma(pBCC) and the significance of its clinical diagnosis.
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه این مشاهده در dermatoscope الکترونیکی به the یا nodular pigmented سلول پایه (pbcc)و اهمیت تشخیص بالینی آن است
[ترجمه گوگل]هدف مطالعه مشاهدات در dermatoscope الکترونیکی به پاپول یا کارسینوم سلول پایه رنگارنگ دودویی (pBCC) و اهمیت تشخیص بالینی آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

کورک (اسم)
boil, blain, blotch, furuncle, pimple, burl, pustule, whelk, papule, pustulation

جوش نوک تیز (اسم)
papule

به انگلیسی

• small elevation of the skin, nodule; pimple, pustule

پیشنهاد کاربران

ضایعات برآمده از سطح پوست یا در واقع جوشهای غیرچرکی
papule ( پزشکی )
واژه مصوب: سفت‏دانه
تعریف: برآمدگی توپُر سفت و کوچکی با حدود مشخص در پوست
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما