pantothenic

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] پنتو تنیک اسید : یکی از ویتامین های گروه ب، قسمتی از ساختمان کوآنزیم a .

معنی یا پیشنهاد شما