برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

pushed

واژه pushed در جمله های نمونه

1. bulldozers pushed the snow aside
بولدوزرها برف را کنار زدند.

2. he pushed the chairs flat against the wall
صندلی‌ها را چسبیده به دیوار قرار داد.

3. i pushed back his chair
صندلی او را به عقب هل دادم.

4. i pushed hard on the brakes and the car skidded ten meters
محکم ترمز گرفتم و اتومبیل ده متر سر خورد.

5. i pushed the button but the bell didn't ring
دکمه را فشار دادم ولی زنگ به صدا در نیامد.

6. she pushed me into committing this crime
او مرا به ارتکاب این جنایت واداشت.

7. they pushed hassan to become a doctor
حسن را تشویق کردند که دکتر بشود.

8. they pushed him off the balcony
او را از بالکن هل دادند.

9. we pushed ahead into enemy territory
ما در سرزمین دشمن پیشروی کردیم.

10. we pushed our way through the people
با هل دادن از میان مردم رد شدیم.

11. we pushed past the line of soldiers
با فشار از میان صف سربازان رد شدیم.

12. be pushed into someone's arms
تحت نفوذ یا اختیار کسی درآمدن

...

معنی کلمه pushed به انگلیسی

pushed
• under pressure, pressed; in a difficult situation, in distress
• if you are pushed for time or space, you do not have very much time or space in which to do things; an informal use.
pushed at an open door
• broke through an open door; pushed for a certain solution that was already applied, pushed for a particular opportunity that was already made available
pushed him to the limit
• exhausted him, squeezed him dry, brought him to the edge of his ability
pushed him to the wall
• used psychological pressure on him, pressed him, pressured him, forced him to
pushed himself forward
• forced himself to the front, attracted the attention of others
pushed his luck
• pushed the limits as far as they would go, tested the boundaries, went as far as he could
pushed his way
• pressed in, broke through, created a path through
pushed into
• shoved into -, thrust into -

pushed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شبنم جانجانی
ترغیب کردن-مجبور کردن
Parya
هول دادن
DaraeiZ7
بلند شدند
علی
یعنی کنار زدن
SSB 💫
رانده شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی pushed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )