برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

purse

/ˈpɜːrs/ /pɜːs/

معنی: دارایی، کیسه، پول، کیف پول، کیف زنانه، کیسه پول، وجوهات خزانه، جمع کردن، جیب بری کردن
معانی دیگر: (زنانه) کیف دستی، (در اصل) همیان، کیسه ی پول، انبان، منابع مالی، وسع، استطاعت، مبلغ گرداوری شده، مبلغ جایزه، (به ویژه لب ها را) جمع کردن (مانند در کیسه)، چروک انداختن، هر چیز کیف مانند، (قدیمی) در کیسه گذاشتن، در کیف قرار دادن، جیب، غنچه کردن، پول دزدیدن

بررسی کلمه purse

اسم ( noun )
(1) تعریف: a pouch or bag made of leather, cloth, plastic, or the like, for carrying money and other personal possessions, usu. carried by a hand or shoulder strap; handbag.
مترادف: bag, handbag, pocketbook
مشابه: case, pouch, satchel, sporran, tote

(2) تعریف: a similar but usu. smaller container for coins or other small objects.
مترادف: pouch
مشابه: bag, billfold, pocket, wallet

(3) تعریف: monetary resources.
مترادف: means, pocketbook, resources
مشابه: assets, capital, finances, money, substance, wealth, wherewithal

- the government's purse
[ترجمه ترگمان] کیسه دولت
[ترجمه گوگل] کیف پول دولت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: money given as a prize or present.
مترادف: booty, jackpot, prize
مشابه: gift, haul, kitty, pot, present, reward, stake, stakes

- a million-dollar purse for the horse race
[ترجمه ترگمان] یک میلیون دلار پول برای مسابقه اسب‌دوانی
[ترجمه گوگل] کیف پول یک میلیون دلاری برای مسابقه اسب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه purse در جمله های نمونه

1. a purse and shoes that are a good match
کیف زنانه و کفش که خوب به هم می‌خورند.

2. a leather purse
کیف چرمی (زنانه)

3. hold the purse strings
سرکیسه‌ی پول را در دست داشتن،اختیار پول را داشتن

4. i lost my purse hereabouts
کیف پولم را همین جاها گم کردم.

5. they collected a purse to help the flood victims
آنها برای کمک به سیل زدگان پول جمع کردند.

6. who steals my purse steals trash
(شکسپیر) کسی که کیسه‌ی پول مرا می‌دزدد آشغال دزد است.

7. somebody grabbed that lady's purse and ran off
شخصی کیف آن خانم را قاپید و فرار کرد.

8. to live within one's purse
به قدر استطاعت خود خرج کردن

9. tighten (or loosen) the purse strings
سر کیسه‌ی پول را سفت کردن (یا شل کردن)،در خرج امساک کردن (یا گشاده دستی کردن)

10. an anonymous man found the purse and gave it to the police
مرد ناشناسی کیف پول را پیدا کرد و تحویل پلیس داد.

11. he ran away with my purse
کیف پولم را زد.

12. the money was supplied from his own private purse
پول از محل مناب ...

مترادف purse

دارایی (اسم)
wealth , thing , possession , belonging , asset , property , finance , estate , weal , holding , fortune , purse
کیسه (اسم)
bourse , bladder , bag , sac , sack , pouch , cyst , cod , bagging , bung , capsule , theca , sinus , purse
پول (اسم)
handsel , deposit , shiner , money , dough , specie , rhino , payment , fee , currency , purse , denomination , riches , lucre , gold , lolly , moolah , remittance , pelf , wampum
کیف پول (اسم)
pouch , moneybags , purse , wallet
کیف زنانه (اسم)
purse
کیسه پول (اسم)
purse
وجوهات خزانه (اسم)
purse
جمع کردن (فعل)
gross , total , add , collect , stack up , aggregate , eke , roll up , gather , tot , sum , call up , agglomerate , convene , flock , cluster , floc , furl , constrict , purse , immobilize
جیب بری کردن (فعل)
pick , purse

معنی عبارات مرتبط با purse به فارسی

کیف بر، تحویلدار، کسیکه کیف مهربزرگ را میبرد
رجوع شود به: palm crab
دام کیسه ای برای خرگوش گیری
نوکیسه، تازه به دوران رسیده، مغرور به پول خود، مغرور از ثروت
(ماهیگیری) تور کیسه مانند، کیسه تور، تور کیسه ای برای ماهی گیری، دام کیسه ای
ریسمان سر کیسه، بند همیان، نیفه ی انبان
(انگلیس) اعتبار ویژه برای هزینه های شخصی شاه یا ملکه، اعتبارمخصوص هزینه های خصوصی پادشاه
(برخی کوسه ماهی ها و ستاره ماهی ها) تخمدان، کیسه ی تخم، seapuss گرداب دریا
(گیاه شناسی) چنته ی چوپان، کیسه کشیش (capsella bursa-pastoris)

معنی کلمه purse به انگلیسی

purse
• handbag, pocketbook; wallet, billfold; wealth, money; treasury, fund
• pucker, constrict into folds or wrinkles (about the lips, etc.)
• a purse is a very small bag that people, especially women, keep their money in.
• a purse is also the same as a handbag; used in american english.
• if you purse your lips, you move them into a small, rounded shape.
purse strings
• if you say that someone holds or controls the purse strings, you mean that they control the way money is spent for example in a particular family, group, or country.
dip into one's purse
• waste one's money, take money out of one's savings
have a well lined purse
• be wealthy, have a lot of money
long purse
• (british) riches, great deal of money, wealth
make up a purse
• collect donation for the needy, raise money for the poor
public purse
• public funds, national treasury

purse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

kiiimiiya
کیف پول زنانه
ریحانه
کیف زنانه
JGYYHYTUY
کیف زنانه
Nz
کیف پول دخترانه و زنانه
مبین جعفرخادم
کیف پول زنانه و دخترانه
Parniyan
کیف دخترانه یا زنانه
Naa
کیف کوچک زنانه
سارا
کیف زنانه
محمد خرمی
Us
Handbag in UK
tinabailari
👛👛کیف پول زنانه
محمدرضا ایوبی صانع
small bag made of leather, plastic, etc. for carrying coins and often also paper money, cards, etc., used especially by women
آرین -هرات
کیف پول زنانه، وجه پولی
هادی
کیف پول(مخصوصا" برای زنان)
zahra
a bag for money,keys,etc.,used especially by women(in British English,a purse is mainly used for carrying coins).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی purse

کلمه : purse
املای فارسی : پورس
اشتباه تایپی : حعقسث
عکس purse : در گوگل

آیا معنی purse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )