برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1466 100 1

purse strings


ریسمان سر کیسه، بند همیان، نیفه ی انبان

بررسی کلمه purse strings

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: the control or management of finances, as of a family or organization.

- Mother held the purse strings in our family.
[ترجمه ترگمان] مادر بنده‌ای کیف را در خانواده ما نگه داشت
[ترجمه گوگل] مادر رشته های کیف پول در خانواده ما را نگه داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه purse strings در جمله های نمونه

1. She keeps tight control over the purse strings.
[ترجمه ترگمان] اون کنترل کیف پول رو حفظ می کنه
[ترجمه گوگل]او کنترل شدید بر رشته های کیف پول را نگه می دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Who holds the purse strings in your house?
[ترجمه ترگمان]کی کیف پول خونه - ت رو نگه میداره؟
[ترجمه گوگل]چه کسی رشته های کیف پول را در خانه شما نگه می دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It all comes down to who holds the purse strings.
[ترجمه ترگمان]همه چیز به این نتیجه رسیده که چه کسی کیف پول را در دست دارد
[ترجمه گوگل]همه چیز به دست می آید که رشته های کیف پول را نگه می دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The government will have to tighten the purse strings .
[ترجمه ترگمان]دولت باید این کیسه پول را محکم کند
[ترجمه گوگل]دولت مجبور خواهد شد رشته های کیف پول را تشدید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با purse strings به فارسی

سرکیسه ی پول را در دست داشتن، اختیار پول را داشتن
سر کیسه ی پول را سفت کردن (یا شل کردن)، در خرج امساک کردن (یا گشاده دستی کردن)

معنی کلمه purse strings به انگلیسی

purse strings
• if you say that someone holds or controls the purse strings, you mean that they control the way money is spent for example in a particular family, group, or country.
hold the purse strings
• control the money

purse strings را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی purse strings
کلمه : purse strings
املای فارسی : پورس سترینگس
اشتباه تایپی : حعقسث سفقهدلس
عکس purse strings : در گوگل

آیا معنی purse strings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران