برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

pull wires


پارتی بازی کردن، از نفوذ خود استفاده (یا سو استفاده کردن)

واژه pull wires در جمله های نمونه

1. He pulled wires and got us a room at the crowded hotel.
[ترجمه ترگمان]سیم‌ها را بیرون کشید و به یک اتاق در آن هتل شلوغ رسید
[ترجمه گوگل]او سیمها را کشید و یک اتاق را در هتل شلوغ به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Governmental action is pull wires builds the bridge, cooperative main body can be an enterprise only.
[ترجمه ترگمان]اقدام دولتی سیم‌های ساز است که پل را می‌سازد، بدنه اصلی تعاونی تنها می‌تواند یک سازمان باشد
[ترجمه گوگل]اقدام دولتي کشش سیمهاست که پل را می سازد، بدن اصلی تعاونی می تواند تنها یک شرکت باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They produce bridge bond effect, pull wires builds the bridge.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها اثر اتصال پل را تولید می‌کنند، سیم‌ها را می‌سازند
[ترجمه گوگل]آنها اثر باند پل را تولید می کنند، کشیدن سیم ها پل را ایجاد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you want to go to that school, my father can pull wires for you.
[ترجمه ترگمان]اگر می‌خواهید به آن مدرسه بروید، پدرم هم می‌تواند سیم‌ها را برا ...

pull wires را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pull wires

کلمه : pull wires
املای فارسی : پول ویرس
اشتباه تایپی : حعمم صهقثس
عکس pull wires : در گوگل

آیا معنی pull wires مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )