برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1406 100 1

publisher

/ˈpəblɪʃər/ /ˈpʌblɪʃə/

معنی: ناشر
معانی دیگر: پخشگر، چاپ کننده

بررسی کلمه publisher

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person or company that publishes books or periodicals.

(2) تعریف: the owner of a newspaper.

واژه publisher در جمله های نمونه

1. he delivered the manuscript of his book to the publisher
او متن دست‌نویس کتابش را به ناشر تحویل داد.

2. He sent the 400-page manuscript to his publisher.
[ترجمه ترگمان]نسخه ۴۰۰ صفحه‌ای را به ناشر خود فرستاد
[ترجمه گوگل]او نسخه نسخ خطی 400 صفحه را به ناشر خود فرستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The advance must be repaid to the publisher if the work is not completed on time.
[ترجمه ترگمان]این پیشرفت باید به ناشر در صورتی که کار به موقع تکمیل نشود، بازپرداخت شود
[ترجمه گوگل]اگر کار به اتمام برسد، پیش از آن باید به ناشر بازپرداخت شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The publisher has the copyright on all his books.
[ترجمه ترگمان]ناشر کتاب کپی‌رایت را در تمام کتاب‌های خود دارد
[ترجمه گوگل]ناشر حق نسخه برداری تمام کتابهایش را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The Author hereby warrants that the Publisher is the owner of the copyright.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف publisher

ناشر (اسم)
publicist , publisher

معنی کلمه publisher به انگلیسی

publisher
• person or company that produces and distributes printed material
• a publisher is a person or company that publishes books.

publisher را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
I had to interview somebody for a job with a publisher last week
هفته‌ی پیش باید برای کاری که مرتبط با یک انتشاراتی بود با یک نفر متقاضی این کار مصاحبه می‌کردم
🏦🏦
سهیل
پخش کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی publisher
کلمه : publisher
املای فارسی : پابلیشر
اشتباه تایپی : حعذمهساثق
عکس publisher : در گوگل

آیا معنی publisher مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )