برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1396 100 1

proterozoic


(دیرین شناسی) پیشین زیوی، پروتروزوئیک

واژه proterozoic در جمله های نمونه

1. The metallogenic ages are the lower and upper Proterozoic Subera, late and earlier Palaeozoic Era, Mesozoic Era, with Devonian Period as an important metallogenic era.
[ترجمه ترگمان]قرون metallogenic، قرون پایینی و بالاتر Proterozoic، دوران Palaeozoic، دوره Mesozoic، دوره Devonian به عنوان یک دوره metallogenic مهم هستند
[ترجمه گوگل]سنین متالوژنیک پایینتر و بالاترین پروستروئوزوئیک سوئراا، دوره اواخر پالئوزوئیک و دوران مزوزوئیک، با دوره دونانی به عنوان یک دوران متالوژنی مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Qinling Group of Lower Proterozoic is an advantageous environment for metallogenesis and the ductile shear zone is a major structure to control rocks and ores.
[ترجمه ترگمان]گروه Qinling از Proterozoic پایین یک محیط سودمند برای metallogenesis و منطقه برش داکتیل است که یک ساختار مهم برای کنترل سنگ‌ها و سنگ معدن است
[ترجمه گوگل]گروه پروتزوئیک پایین پروتئروزیو یک محیط سودمند برای فلزیاب است و منطقه ی برشی مجلسی یک ساختار عمده برای کنترل سنگ ها و سنگ های معدنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Proterozoic climate was still warm and wet, but compared with that of the Archaeozoic Eon, the temperature fell a little.
[ترجمه ترگمان]آب و هوای Proterozoic هنوز گرم و مرطوب بود، اما در مقایسه با that Eon، دما کمی کاهش یافت
[ترجم ...

معنی کلمه proterozoic به انگلیسی

proterozoic
• pertaining to the age when the first life appeared on earth (geology)

proterozoic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
[زمین‌شناسی]

پیشازیستی ، پیشین زیستی
Omid-f
ائون نهان زیستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی proterozoic
کلمه : proterozoic
املای فارسی : پرترزیک
اشتباه تایپی : حقخفثقخظخهز
عکس proterozoic : در گوگل

آیا معنی proterozoic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )