برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1462 100 1

protection

/prəˈtekʃn̩/ /prəˈtekʃn̩/

معنی: حمایت، حفاظت، سایه، حفاظ، محافظت، حفظ، حراست، نیکداشت، تامین نامه، حجر، سوگیری
معانی دیگر: پاسداشت، داشتبانی، ایمن داشت، پایش، اندخس، وسیله ی حفاظت، ایمن دار، نگهدار، جانبوز، پاساد، پناه، گذرنامه، پروانه ی عبور، (عامیانه) باج سبیل، باج

بررسی کلمه protection

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of protecting or condition of being protected.
مترادف: care, defense, guarding, preservation, safeguarding, safety, security
مشابه: championship, charge, convoy, refuge, safekeeping, shelter, tutelage

(2) تعریف: someone or something that protects.
مترادف: defense, guard, guardian, protector, safeguard, shield
مشابه: bulwark, convoy, Palladium, preserver, refuge, sanctuary, screen, security, shelter

(3) تعریف: in economics, the providing of security to native industry by charging tariffs on competing imported goods.

(4) تعریف: (informal) money extorted, as from a business, to guarantee safety from violence or criminal prosecution.
مشابه: blackmail, bribe, extortion, graft, shakedown, sop

واژه protection در جمله های نمونه

1. protection of the environment
حفاظت از محیط زیست،پاسداشت پرگیر

2. the protection of the country's cultural heritage
حفظ میراث فرهنگی کشور

3. some parasites provide protection for their hosts
برخی انگل‌ها از میزبان خود حراست می‌کنند.

4. god is my best protection
خدا بهترین نگهدار من است.

5. he is under police protection
او تحت حمایت پلیس است.

6. the wall was a good protection against the cold wind
دیوار در برابر باد سرد حفاظ خوبی بود.

7. we will commit ourselves to the protection of the poor
ما خود را متعهد به حمایت از بینوایان خواهیم کرد.

8. He asked to be put under police protection.
[ترجمه ترگمان]او تقاضا کرد که تحت حفاظت پلیس قرار گیرد
[ترجمه گوگل]او خواسته است تحت حفاظت پلیس قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The wall gives some protection from the prevailing wind.
[ترجمه ترگمان]این دیوار حفاظت از باد غالب را تامین می‌کند
[ترجمه گوگل]دیوار، محافظت از باد غالب را ف ...

مترادف protection

حمایت (اسم)
aid , shelter , defense , vindication , aegis , protection , patronage , lee
حفاظت (اسم)
aegis , protection , conservation , safekeeping , keep , custody
سایه (اسم)
shadow , protection , patronage , auspices , shade , shading , umbrage , hatching , shadiness , umbra
حفاظ (اسم)
reserve , protection , shield , sconce , awning , safeguard , umbrella , scabbard , coverture , mantelet
محافظت (اسم)
defense , protection , defence , guarding
حفظ (اسم)
protection , retinue , preservation
حراست (اسم)
protection , preservation
نیکداشت (اسم)
protection
تامین نامه (اسم)
protection
حجر (اسم)
protection
سوگیری (اسم)
protection

معنی عبارات مرتبط با protection به فارسی

کلید حفاظت
سطح حفاظت
حلقه حفاظت
حفاظت پرونده
حفاظت حافظه
دفاع از نفس، صیانت نفس، حفاظت از خود
حفاظت انباره

معنی protection در دیکشنری تخصصی

protection
[عمران و معماری] حفاظت - مراقبت
[برق و الکترونیک] حفاظت
[فوتبال] حفاظت-محافظت
[مهندسی گاز] حفظ ، حمایت ، حراست
[حقوق] حمایت، محافظت، پشتیبانی، تأمین
[نساجی] بی خطری - ایمنی - حفاظت
[ریاضیات] حفاظت، محافظت، نگهداری، حمایت، حفاظ، روپوش حفاظ
[کوه نوردی] حمایت میانی ، میانی
[حسابداری] موسسه بیمه و پرداخت غرامت و خسارت
[نفت] جداره استحفاظی
[مهندسی گاز] قشرمحافظ
[آب و خاک] جنگل حفاظتی
[نفت] چاه استحفاظی
[کامپیوتر] کلید حفاظت .
[ریاضیات] سطح حفاظت
[پلیمر] سطح محافظ
[عمران و معماری] پوشش قفسی - پوشش داربستی
[برق و الکترونیک] حفاظت در برابر اشعه ایکس
[شیمی] حفاظت آندی
[نساجی] محافظت آندی
[پلیمر] محافظت آنودی
...

معنی کلمه protection به انگلیسی

protection
• defense, shelter, safety; act of safeguarding, act of defending
• if something gives protection against something unpleasant, it prevents people or things from being harmed or damaged by it.
protection money
• money paid by businesses to underworld figures as "insurance" against attacks on their businesses
protection plug
• plug that prevents software from being copied
close quarters protection
• close range security, heavy security
copy protection
• protection against copying (usually about software)
data protection
• protection of information, protecting data from alteration or illegal copying
diskette software protection
• protective diskette which must be found in the drive during the activation of a program (computers)
environmental protection
• measures which are put into effect to protect the quality of the environment
file protection
• guarding the confidentiality of personal or business files (computers)
fire protection
• act of defending against fire, act of guarding against flames; safeguard against flames, defense against fire
flank protection
• guarding the sides of (an army, fortification, etc.) from harm or attack
hard disk software protection
• type of protective program put in the hard drive at the same time that a program is installed (computers)
hardware protection
• preventing the copying of programs using hardware component ...

protection را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود زهدی
تمهیدات حمایتی-جنبه های حمایتی-ایمن سازی
Ali
محافظت کردن ، نگهداری کردن
mohadese
مراقبت
moji
در اصطلاح عامیانه به معنای کاندوم و یا وسیله مراقبتی رابطه جنسی است
مانند : do you have protection ?
yes ! lemme put it on
Dana Ghaffari
ک ا ن د و م
گیسو
مصونیت
بهروز مددی
معنی عامیانه در تعریف شماره 4
قل چماقی
(informal) money extorted, as from a business, to guarantee safety from violence or criminal prosecution
سبحان مرادی
Act of Keeping sb/sth safe

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی protection
کلمه : protection
املای فارسی : پرتکتی
اشتباه تایپی : حقخفثزفهخد
عکس protection : در گوگل

آیا معنی protection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران