برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

proprioception

واژه proprioception در جمله های نمونه

1. The so-called sixth sense, known as proprioception, is essential to many basic actions, including walking without having to look at your feet or touching your nose with your eyes closed.
[ترجمه ترگمان]اصطلاح معروف، معروف به proprioception، برای بسیاری از اقدامات اولیه ضروری است، از جمله راه رفتن بدون نگاه کردن به پاهای شما یا لمس بینی با چشم‌های بسته
[ترجمه گوگل]به اصطلاح ششم، شناخته شده به عنوان proprioception، برای بسیاری از اقدامات اساسی، از جمله پیاده روی بدون نیاز به نگاه کردن به پاهای خود و دست زدن به بینی خود را با چشمان بسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The article reviews the function of proprioception in maintaining joint stability and the proprioceptive loss and reconstruction of functional joint instability.
[ترجمه ترگمان]این مقاله عملکرد proprioception در حفظ پایداری مشترک و اتلاف جرم و بازسازی ناپایداری مشترک را مورد بررسی قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]در این مقاله عملکرد تعهد خود را در حفظ ثبات متحرک و از دست دادن proprioceptive و بازسازی بی ثباتی مشترک عملکرد بررسی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can sense temperature variations, proprioception (position of your muscles), and the force of gravity (you do this by knowing at what angle your head is in while your eyes are shut).
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید ...

معنی کلمه proprioception به انگلیسی

proprioception
• reception of information about body position movements by the sensory systems

proprioception را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Roya
گیرنده های حرکتی
aynaz
گیرنده تعادل
zahra
حس عمقی
Zahra
حس درونی
محمد
گیرنده های عمقی
amir shayesteh
حس عمقی،مربوط به گیرنده های عمقی(دوک عضلانی،اندام وتری گلژی،اجسام پاسینی و...)
Hosseinvk
حس وضعیت (تعادل)، حس عمقی
SSB 💫
حس عمقی، حس وضعیت
محمد مهدی شمسی
حس عمقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی proprioception مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )