برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

proposer

/prəˈpoʊzər/ /prəˈpəʊzə/

معنی: پیشنهاد کننده

واژه proposer در جمله های نمونه

1. Do we have a proposer for this motion?
[ترجمه ترگمان]ما برای این حرکت مجوز داریم؟
[ترجمه گوگل]آیا ما برای این حرکت پیشنهاد می دهیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The proposer of the motion tonight is Jonathan Hesk.
[ترجمه ترگمان]The حرکت امشب \"جاناتان Hesk\" - ه
[ترجمه گوگل]پیشنهاد دهنده حرکت امشب Jonathan Hesk است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Candidates need a proposer and seconder whose names are kept secret.
[ترجمه ترگمان]نامزدها به پیشنهادکننده و seconder نیاز دارند که اسامی آن‌ها مخفی نگه‌داشته شده‌است
[ترجمه گوگل]نامزدها نیاز به یک پیشنهاد دهنده و دومر دارند که نام آنها مخفی نگه داشته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A proposed right is a claim which the proposer would like the society to enforce.
[ترجمه ترگمان]یک حق پیشنهادی، ادعایی است که پیشنهادکننده از جامعه می‌خواهد که آن را اجرا کند
[ترجمه گوگل]یک حق پیشنهادی ادعایی است که پیشنهاد دهنده از جامعه خواست تا آن را اجرا کند
[ترجمه شم ...

مترادف proposer

پیشنهاد کننده (اسم)
bidder , proposer , mover

معنی کلمه proposer به انگلیسی

proposer
• one who suggests

proposer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

elaheh
خواستگار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی proposer

کلمه : proposer
املای فارسی : پرپسر
اشتباه تایپی : حقخحخسثق
عکس proposer : در گوگل

آیا معنی proposer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )